• Wresz­cie jasna kome­ta!

  Po dwóch obie­cu­ją­cych kome­tach C/2019 Y4 (ATLAS) oraz C/2020 F8 (SWAN), któ­rych zapo­wia­da­ne duże jasno­ści zakoń­czy­ły się fia­skiem, w koń­cu docze­ka­li­śmy się obiek­tu, któ­ry już teraz moż­na obser­wo­wać na pol­skim nie­bie jako kome­tę jasną, zwar­tą i z pięk­nym war­ko­czem. Warun­ki do obser­wa­cji C/2020 F3 (NEO­WI­SE) (bo taką nazwę nosi to cia­ło nie­bie­skie) powin­ny popra­wiać się z dnia na dzień!

  Kome­ta NEO­WI­SE” (nazwa pocho­dzi od kosmicz­ne­go obser­wa­to­rium WISE/NEOWISE, któ­re pro­wa­dzi obser­wa­cje pla­ne­to­id i komet w pod­czer­wie­ni zosta­ła odkry­ta zale­d­wie 27 mar­ca tego roku. Obec­nie minę­ła już na swo­jej orbi­cie punkt przy­sło­necz­ny (pery­he­lium — punkt orbi­tal­ny naj­bliż­szy Słoń­cu) i nic nie wska­zu­je na to, aby bli­skość naszej gwiaz­dy zaszko­dzi­ła kome­cie.

  Obiekt jest bar­dzo jasny, bo osią­ga blask 0.8 magni­tu­do, co moż­na porów­nać do nie­któ­rych jasnych gwiazd na nie­bie. Gło­wa kome­ty jest zwar­ta i jasna, a war­kocz dłu­gi i pięk­ny. Jest to kome­ta dłu­go­okre­so­wa i jej kolej­ny powró w bli­skie rejo­ny Ukła­du Sło­necz­ne­go nastą­pi za nie­ca­łe 7 tysię­cy lat.

  Obec­nie kome­ta prze­by­wa w pobli­żu Słoń­ca i jest widocz­na nad ranem nie­dłu­go przed wscho­dem naszej gwiaz­dy. Utrud­nia to znacz­nie jej obser­wa­cje, ale licz­ne zdję­cia poka­zu­ją, że dostrze­że­nie NEO­WI­SE” jest moż­li­we i łatwe. Kome­ty nale­ży szu­kać tuż po godzi­nie 3 nad ranem bar­dzo nisko nad pół­noc­no-wschod­nim hory­zon­tem. Znaj­du­je się ona w kon­ste­la­cji Woź­ni­cy i moż­na ją namie­rzyć” odno­sząc się do bar­dzo jasnej gwiaz­dy w tam­tym rejo­nie nie­ba — Kapel­li. Wystar­czy odna­leźć ją nie­uzbro­jo­nym okiem i poszu­ki­wać kome­ty dokład­nie pod nią, nisko nad linią wid­no­krę­gu.

  Do dostrze­że­nia kome­ty obec­nie nie­zbęd­na będzie lor­net­ka. A to ze wzglę­du na jasne tło nie­ba o tej porze w tam­tej czę­ści sfe­ry nie­bie­skiej (Słoń­ce jest wte­dy tuż pod hory­zon­tem). Poniż­sza map­ka przed­sta­wia pozy­cję kome­ty przez 3 dni — 6,78 lip­ca nad ranem. W kolej­nych dniach będę umiesz­czał nowe map­ki do łatwe­go odna­le­zie­nia kome­ty, któ­rej pozy­cja z każ­dym dniem będzie coraz lep­sza do obser­wa­cji z Pol­ski. Map­ki będą się poja­wiać wyłącz­nie na Face­bo­oku, gdzie ser­decz­nie zapra­szam — pro­fil Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba.

  W poło­wie lip­ca kome­ta będzie widocz­na już przez całą noc i na znacz­nie ciem­niej­szym tle nie­ba. Jej jasność zapew­ne zma­le­je, ale jest szan­sa, że dzię­ki dogod­nym warun­kom obser­wa­cyj­nym będzie ona widocz­na nie­uzbro­jo­nym okiem!

  Pozy­cja kome­ty C/2020 F3 (NEO­WI­SE) w dniach 678 lip­ca 2020

  Facebooktwittermailby feather
 • Porad­nik obser­wa­to­ra Star­link (ów)

  Moi dro­dzy. Wie­le z Was pyta o Star­lin­ki”, czy­li orbi­tu­ją­ce gru­po­wo sate­li­ty tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne. Szu­ka­cie infor­ma­cji w Inter­ne­cie, spraw­dza­cie na forach. Wszyst­ko po to, aby na wła­sne oczy zoba­czyć ten, nomen omen, feno­men na nie­bie. I tu z pomo­cą przy­cho­dzę Wam ja oraz por­tal Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii! 🙂

  Wspól­nie z redak­cją Ura­nii opra­co­wa­li­śmy dla Was kom­pen­dium wie­dzy o Star­link, z któ­re­go dowie­cie się co to jest, co to będzie oraz jak obser­wo­wać sate­li­ty tej kon­ste­la­cji. Zapra­szam do zapo­zna­nia się porad­ni­kiem dostęp­nym pod tym lin­kiem, któ­ry znaj­dzie­cie rów­nież w sek­cji Porad­ni­ki na stro­nie 🙂

  Facebooktwittermailby feather
 • Jasna kome­ta na wio­snę?

  Szy­ku­je nam się eks­cy­tu­ją­cy maj! Nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści na pla­ne­cie Zie­mia, wie­le wska­zu­je na to, że na nie­bie będzie­my podzi­wiać jasną kome­tę i to już za kil­ka tygo­dni! 😍☄️

  Kome­ta C/2019 Y4 ATLAS 18 mar­ca 2020, Autor: Rolan­do Ligu­stri


  Ale po kolei, kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów i pro­gnoz 👇


  ✔️ kome­ty to cia­ła nie­bie­skie, bry­ły zbi­te­go lodu i gru­zu, pozo­sta­ją­ce na orbi­cie oko­ło­sło­necz­nej lub nad­la­tu­ją­ce z dale­kich obsza­rów Ukła­du Sło­necz­ne­go i po minię­ciu Słoń­ca — wyrzu­ca­ne w dale­ki kosmos (te kome­ty nie powra­ca­ją)

  ✔️obec­nie mówi­my o kome­cie C/2019 Y4 ATLAS, odkry­tej 28 grud­nia przez sys­tem ostrze­ga­nia przed pla­ne­to­ida­mi zagra­ża­ją­cy­mi Zie­mi ATLAS (Aste­ro­id Ter­re­stial-impact Last Alert Sys­tem)✔️ aktu­al­nie kome­ta jest dzie­siąt­ki razy jaśniej­sza, niż teo­re­tycz­nie powin­na być”, ale jesz­cze zbyt ciem­na, by ją łatwo dostrzec 🧐✔️ naj­więk­sze zbli­że­nie kome­ty do Słoń­ca nastą­pi na prze­ło­mie maja i czerw­ca. Do tego momen­tu pozo­sta­nie ona widocz­na na naszym nie­bie w dogod­nym do obser­wa­cji poło­że­niu 🙌

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2338Facebooktwittermailby feather
 • LEGO 21312 Women of NASA — recen­zja

  Co praw­da, gdy piszę ten post, zestaw LEGO #21312 Women of NASA (Kobie­ty z NASA) ma już 2.5 roku i nie jest dostęp­ny w ofi­cjal­nej sprze­da­ży. Jed­nak jeśli uda Wam się jesz­cze gdzieś go dostać, to sko­rzy­staj­cie z oka­zji.

  Wspo­mnia­ny zestaw LEGO na ryn­ku poja­wił się pod koniec 2017 roku jako hołd dla kobiet pra­cu­ją­cych w NASA dla dobra nauki od począt­ku powsta­nia agen­cji. W pudeł­ku znaj­dzie­my 231 kloc­ków wraz z ksią­żecz­ką opi­su­ją­cą boha­ter­ki zesta­wu, auto­rów pomy­słu oraz instruk­cję mon­ta­żu. Zestaw to tzw. LEGO Ide­as, czy­li pro­jekt wymy­ślo­ny przez użyt­kow­ni­ków i wdro­żo­ny przez fir­mę LEGO.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2338Facebooktwittermailby feather
 • Wyko­rzy­staj­my dany nam czas!

  Moi Dro­dzy. Cięż­ko jest odnieść się obiek­tyw­nie do obec­nej sytu­acji w Pol­sce i na świe­cie. Mamy praw­dzi­wy kry­zys, któ­ry pręd­ko się nie skoń­czy 🙁 Mam nadzie­ję, że Wy i Wasi bli­scy pozo­sta­je­cie w zdro­wiu i dba­cie o sie­bie mądrze.Wygląda na to, że jeste­śmy ska­za­ni na kil­ku­ty­go­dnio­wą kwa­ran­tan­nę jako spo­łe­czeń­stwo oraz jako jed­nost­ki. Nie jest to łatwy czas, ale oby odniósł ocze­ki­wa­ny sku­tek…


  Ale wie­cie co? Taka myśl przy­szła mi dziś do gło­wy (bo gdzież­by indziej mia­ła przyjść… 😉 ). Zrób­my coś z tym cza­sem, któ­ry nam przy­mu­so­wo dano. Nie mar­nuj­my go, jeśli mamy wol­ne chwi­le. Niech to będzie taki mały pozy­tyw (oby nie jeden) w całym tym zamie­sza­niu. Macie na pół­ce ster­tę ksią­żek, na któ­re zawsze bra­ko­wa­ło Wam cza­su? Może wła­śnie teraz war­to po nie się­gnąć? A może super będzie obej­rzeć tre­ści z kil­ku war­to­ścio­wych kana­łów na YouTu­be? 📖🎞️🎧
  Pro­po­nu­ję, aby ten sam post, któ­ry wła­śnie opu­bli­ko­wa­łem na Face­bo­oku tutaj stał się kom­pen­dium pole­ca­nych przez Was tytu­łów ksią­żek, kana­łów YT, pod­ca­stów i innych tre­ści, któ­re posze­rzą wie­dzę Waszych kole­gów i kole­ża­nek, któ­rych łączy z nami wspól­na pasja do astro­no­mii <3

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2338Facebooktwittermailby feather