Złą­cze­nie Księ­ży­ca ze Spi­ką

Dzień po złą­cze­niu z Mar­sem, Księ­życ spo­tka się z naj­ja­śniej­szą gwiaz­dą w gwiaz­do­zbio­rze Pan­ny — Spi­ką. Będzie to bar­dzo bli­skie złą­cze­nie. Oba obiek­ty dzie­lić będzie od sie­bie zale­d­wie 10 minut kąto­wych (1÷6 stop­nia), co spra­wi wra­że­nie, jak­by się ze sobą sty­ka­ły! Naj­bli­żej sie­bie znaj­dą się ok 2:40 w nocy. Jeśli dys­po­nu­jesz co naj­mniej lor­net­ką, na pew­no nie poża­łu­jesz uży­cia jej do obser­wa­cji.

Księżyc i Spika 27.12.2013 godz. 2:40

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather