Ostat­ni Super Księ­życ w 2014 roku

9 wrze­śnia 2014 wystą­pi ostat­nia w tym roku peł­nia, pod­czas któ­rej Księ­życ znaj­dzie się w punk­cie swo­jej orbi­ty naj­bliż­szym Zie­mi. Będzie to trze­ci tego­rocz­ny tzw. Super Księ­życ. War­to tego dnia obej­rzeć wschód nasze­go sate­li­ty, któ­ry nisko nad wschod­nim hory­zon­tem będzie wyda­wał się więk­szy, niż zwy­kle. Księ­życ wzej­dzie oko­ło godzi­ny 19:00, a zaj­dzie następ­ne­go dnia ok. 7:30 rano.

[aktu­ali­za­cja] Peł­nia wystą­pi dokład­nie o 3:39 cza­su pol­skie­go 9 wrze­śnia, więc noc z 8 na 9 wrze­śnia jest tą naj­lep­szą do pro­wa­dze­nia obser­wa­cji. Za nie­ści­słość w infor­ma­cji powy­żej prze­pra­szam wszyst­kich wpro­wa­dzo­nych w błąd.

Super Księ­życ (źr. night​sca​pes​.pl)
Facebooktwittermailby feather