Pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca i zakry­cie Nep­tu­na

Poło­wa wrze­śnia przy­no­si nam kil­ka cie­ka­wych zja­wisk zwią­za­nych z Księ­ży­cem. Srebr­ny Glob 15 dnia mie­sią­ca zakry­je naj­dal­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go — Nep­tu­na, a dzień póź­niej doj­dzie do tzw. pół­cie­nio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca. Oba zja­wi­ska nie będą łatwo dostrze­gal­ne, lecz mimo wszyst­ko łatwo dostęp­ne albo przez Inter­net lub przy uży­ciu sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go.

Wie­czo­rem 15 wrze­śnia nasz sate­li­ta znów zakry­je Nep­tu­na. Znów, bo w tym roku mogli­śmy obser­wo­wać toż­sa­me zja­wi­sko pod koniec czerw­ca, co poka­za­łem Wam pod­czas trans­mi­sji na żywo w YouTu­be.

Tym razem pora wystą­pie­nia zakry­cia będzie dużo wygod­niej­sza. Księ­życ zakry­je Nep­tu­na oko­ło 21:25. Z racji bar­dzo małej jasno­ści pla­ne­ty na nie­bie oraz bar­dzo duże­go bla­sku nasze­go sate­li­ty, zakry­cie i odkry­cie Nep­tu­na będzie moż­na zoba­czyć tyl­ko przez tele­skop. Nie posia­da­jąc takie­go sprzę­tu, będzie­my mogli jed­nak obej­rzeć zja­wi­sko w Inter­ne­cie. Trans­mi­sje prze­pro­wa­dzą kana­ły na YouTu­be Z Gło­wą w Gwiaz­dach”:

oraz oraz 1000 Cie­ka­wo­stek Astro­no­micz­nych:

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​6​O​-​P​_​i​W​O​5r4


Kolej­nym zja­wi­skiem zwią­za­nym z naszym sate­li­tą będzie tzw. pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca. Srebr­ny Glob 16 wrze­śnia znaj­dzie się w pół­cie­niu Zie­mi, czy­li obsza­rze, z któ­re­go obser­wo­wa­li­by­śmy tyl­ko część tar­czy sło­necz­nej. Pozo­sta­ły obszar naszej gwiaz­dy był­by przy­sło­nię­ty przez Zie­mię. Tego typu zaćmie­nia są trud­no obser­wo­wal­ne, ponie­waż pół­cień Zie­mi jest bar­dzo sła­by i powo­du­je bar­dzo nie­wiel­kie pociem­nie­nie tar­czy księ­ży­co­wej. Tym razem jed­nak mamy nie­co szczę­ścia, ponie­waż Księ­życ wej­dzie bar­dzo głę­bo­ko w pół­cień i pra­wie muśnie głów­ny cień Zie­mi (czy­li obszar, z któ­re­go patrząc, Słoń­ce było­by cał­kiem prze­sło­nię­te przez Zie­mię). Ozna­cza to dla nas, że gór­na” część Srebr­ne­go Glo­bu pociem­nie­je bar­dziej, niż dol­na”. Moż­li­we, że zoba­czy­my to gołym okiem, a na pew­no zmia­ny w jasno­ści stwier­dzi­my, robiąc zdję­cia co jakiś czas.

Róż­ni­cę w oświe­tle­niu Księ­ży­ca pod­czas zaćmie­nia i dzień przed nim poka­zu­je poniż­sza gra­fi­ka. Jest to wizu­ali­za­cja zro­bio­na w pro­gra­mie Stel­la­rium i myślę, że dobrze odda­je nad­cho­dzą­ce zja­wi­sko.

polcieniowe-zacmienie-ksiezyca-16-09-2016

Zaćmie­nie roz­pocz­nie się po godzi­nie 19:00 i potrwa do 23:00. Naj­le­piej będzie obser­wo­wać je po godzi­nie 20:30 do 22:00, gdy pociem­nie­nie tar­czy Księ­ży­ca będzie naj­więk­sze.

Zja­wi­sko to będzie moż­na rów­nież obej­rzeć w Inter­ne­cie pod poniż­szym lin­kiem:

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.