Poli­ty­ka pry­wat­no­ści

Stro­na Nie​bo​Za​Ok​nem​.pl wyko­rzy­stu­je pli­ki typu cookies”, dzię­ki któ­rym ser­wis może dzia­łać lepiej.

Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy w ten spo­sób nie chcą udo­stęp­niać swo­ich danych, mogą okre­ślić warun­ki prze­cho­wy­wa­nia lub dostę­pu do tych pli­ków w swo­jej prze­glą­dar­ce.

Korzy­sta­nie z tego ser­wi­su bez zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies, umiesz­cza je w pamię­ci Two­je­go urzą­dze­nia.

Dowiedz się wię­cej.