• Archiwa Tagów spacex
 • Porad­nik obser­wa­to­ra Star­link (ów)

  Moi dro­dzy. Wie­le z Was pyta o Star­lin­ki”, czy­li orbi­tu­ją­ce gru­po­wo sate­li­ty tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne. Szu­ka­cie infor­ma­cji w Inter­ne­cie, spraw­dza­cie na forach. Wszyst­ko po to, aby na wła­sne oczy zoba­czyć ten, nomen omen, feno­men na nie­bie. I tu z pomo­cą przy­cho­dzę Wam ja oraz por­tal Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii! 🙂

  Wspól­nie z redak­cją Ura­nii opra­co­wa­li­śmy dla Was kom­pen­dium wie­dzy o Star­link, z któ­re­go dowie­cie się co to jest, co to będzie oraz jak obser­wo­wać sate­li­ty tej kon­ste­la­cji. Zapra­szam do zapo­zna­nia się porad­ni­kiem dostęp­nym pod tym lin­kiem, któ­ry znaj­dzie­cie rów­nież w sek­cji Porad­ni­ki na stro­nie 🙂

  Facebooktwittermailby feather
 • Koszul­ka Fal­con Heavy do zgar­nię­cia! :)

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Dziś, tj. 6 mar­ca mija mie­siąc od nie­sa­mo­wi­te­go dzie­wi­cze­go lotu Fal­co­na Heavy. Ta obec­nie naj­po­tęż­niej­sza rakie­ta, jaką dys­po­nu­je ludz­kość wywo­ła­ła naj­po­tęż­niej­sze emo­cje u milio­nów ludzi na całym świe­cie. Trud­no się dzi­wić. Oprócz mocy, jaką dys­po­nu­je, Fal­con Heavy przy­kuł uwa­gę ludzi, wystrze­li­wu­jąc na orbi­tę wokół Słoń­ca samo­chód Tesla Road­ster.

  Może­cie zresz­tą zoba­czyć moje posty na Face­bo­oku (link) sprzed mie­sią­ca, a prze­ko­na­cie się, jak wyglą­da­ła gorącz­ka star­to­wa i postar­to­wa 😉

  Tak­że dziś Spa­ceX, fir­ma mają­ca we flo­cie wła­śnie Fal­co­na Heavy oraz Fal­co­na 9, z suk­ce­sem zakoń­czy­ła swo­ją 50. misję wynie­sie­nia ładun­ku na orbi­tę za pomo­cą tej dru­giej rakie­ty.

  W związ­ku z tym podwój­nym jubi­le­uszem mam dla Was coś wyjąt­ko­we­go! Zupeł­nie nie­daw­no wsze­dłem w posia­da­nie tej oto ofi­cjal­nej koszul­ki Fal­con Heavy ze skle­pu Spa­ceX…

  Koszulka Falcon Heavy

  … i zamie­rzam ją oddać jednemu/​jednej z Was! 🙂

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2297Facebooktwittermailby feather


 • Doko­wa­nie stat­ku towa­ro­we­go Dra­gon do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS (aktu­ali­za­cja)

  14 kwiet­nia w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych fir­ma Spa­ceX na zle­ce­nie NASA wystrze­li z przy­ląd­ka Cana­ve­ral rakie­tę Fal­con ze stat­kiem towa­ro­wym Dra­gon. Ładu­nek zosta­nie wysła­ny na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną ISS. Doko­wa­nie do sta­cji prze­wi­dzia­ne jest na 16 kwiet­nia. Wcze­śniej, czy­li 1516 kwiet­nia mamy szan­sę zaob­ser­wo­wać prze­lo­ty ISS z akom­pa­nia­men­tem stat­ku Dra­gon. Oba obiek­ty powin­ny być widocz­ne na nie­bie jako osob­ne punk­ty prze­miesz­cza­ją­ce się po nie­bie z tą samą pręd­ko­ścią i odda­lo­ne od sie­bie na bar­dzo nie­wiel­ką odle­głość. O cza­sach prze­lo­tów sta­cji ISS dowie­my się z sek­cji Porad­ni­ki. Jeśli z jakichś powo­dów start zosta­nie odwo­ła­ny, kolej­ny prze­wi­dzia­ny jest na 18 kwiet­nia, o czym poin­for­mu­ję w osob­nym arty­ku­le.

  [aktu­ali­za­cja]

  Z powo­du wycie­ku w rakie­cie nośnej, start stat­ku towa­ro­we­go Dra­gon został prze­ło­żo­ny wstęp­nie na pią­tek 18 kwiet­nia. Cze­ka­my zatem na kolej­ną pró­bę wysła­nia modu­łu do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej i podzi­wia­nie Dra­go­na i sta­cji ISS na nie­bie.Facebooktwittermailby feather