Fil­my

Skła­da­nie zesta­wu LEGO Ide­as 21321 — Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion


2.5‑minutowy time lap­se z 2.5‑godzinnego skła­da­nia zesta­wu LEGO nr 21321 — Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion

Spa­ceX — jak mała fir­ma z Kali­for­nii zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła prze­mysł kosmicz­ny


Pre­lek­cja o fir­mie Spa­ceX, prze­pro­wa­dzo­na 10 lute­go 2020 w sie­dzi­bie kra­kow­skie­go oddzia­łu Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii przy uli­cy Gór­ni­ków w Kra­ko­wie.

[LIVE] Tran­zyt Mer­ku­re­go na tle tar­czy Słoń­ca 11.11.2019


Trans­mi­sja z obser­wa­cji przej­ścia Mer­ku­re­go na tle tar­czy sło­necz­nej prze­pro­wa­dzo­na z Hono­ro­we­go Kra­kow­skie­go Połu­dni­ka Zero­we­go w Col­le­gium Śnia­dec­kie­go w Kra­ko­wie.

[LIVE] Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca 16.07.2019


Trans­mi­sja z obser­wa­cji czę­ścio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca 16 lip­ca 2019 prze­pro­wa­dzo­na z Ryn­ku Głów­ne­go w Kra­ko­wie.

Skła­da­nie zesta­wu LEGO NASA Apol­lo Saturn V


5‑minutowy time lap­se z 5.5‑godzinnego skła­da­nia zesta­wu LEGO nr 21309NASA Apol­lo Saturn V

[LIVE] Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Księ­ży­ca i Wiel­ka Opo­zy­cja Mar­sa 27.07.2018


Trans­mi­sja z obser­wa­cji naj­dłuż­sze­go cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­ży­ca w XXI wie­ku oraz z WIel­kiej Opo­zy­cji Mar­sa prze­pro­wa­dzo­na z Kop­ca Kra­ku­sa w Kra­ko­wie.

[LIVE] Tran­zyt ISS przez tar­czę sło­necz­ną 9.06.2018


Pró­ba uchwy­ce­nia przej­ścia ISS przed tar­czą sło­necz­ną (nie­uda­na). Wie­le cie­ka­wo­stek na temat meto­do­lo­gii foto­gra­fo­wa­nia tego zja­wi­ska.

Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ 06.11.2017


Moment zakry­cia i odkry­cia Alde­ba­ra­na, naj­ja­śniej­szej gwiaz­dy w kon­ste­la­cji Byka, przez Księ­życ. Kra­ków, 6.11.2017.

Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca 21.08.2017 — peł­na rela­cja


Peł­na, godzin­na rela­cja z obser­wa­cji cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Słoń­ca 21.08.2017USA. Wie­le cie­ka­wo­stek o prze­bie­gu zja­wi­ska i miej­scu obser­wa­cji.

Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca 21.08.2017 — faza cał­ko­wi­ta


Zapis fazy cał­ko­wi­tej zaćmie­nia Słoń­ca 21 sierp­nia 2017USA. Obraz z lustrzan­ki z tele­obiek­ty­wem 250mm oraz kame­ry sze­ro­ko­kąt­nej plus komen­tarz na żywo.

[LIVE] Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca w USA 21.08.2017


Zapis trans­mi­sji na żywo prze­pro­wa­dzo­nej tuż po zaćmie­niu Słoń­ca w USA. Pod­su­mo­wa­nie, komen­tarz i film z fazy cał­ko­wi­tej.

[LIVE] Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca 07.08.2017


Zapis trans­mi­sji na żywo z czę­ścio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca, widocz­ne­go z Pol­ski wie­czo­rem 7 sierp­nia 2017 roku.

Zmia­na azy­mu­tu zacho­du Słoń­ca w kolej­ne dni


Film poka­zu­je zmia­nę azy­mu­tu (poło­że­nia wzglę­dem sta­łych punk­tów hory­zon­tu) zacho­dzą­ce­go Słoń­ca w 3 kolej­ne dni. Może­my zoba­czyć bez­po­śred­nią przy­czy­nę zmia­ny dłu­go­ści dnia.

Ruch wła­sny kome­ty 41P/Tut­tle-Gia­co­bi­ni-Kre­sak pod­czas naj­więk­sze­go zbli­że­nia do Zie­mi


Ruch wła­sny kome­ty 41P/Tut­tle-Gia­co­bi­ni-Kre­sak pod­czas jej naj­więk­sze­go zbli­że­nia do Zie­mi, 11 dni przed pery­he­lium. Kudła­cze, 01.04.2017

Deli­kat­na poświa­ta cie­nia Zie­mi po zacho­dzie Słoń­ca


Na fil­mie widać bar­dzo deli­kat­ny, łuko­wa­ty ciem­ny obszar nad wschod­nim hory­zon­tem, pół godzi­ny po zacho­dzie Słoń­ca. To cień Zie­mi, któ­ry pnie się w górę, gdy Słoń­ce coraz bar­dziej cho­wa się pod hory­zont.

[LIVE] Bli­skie spo­tka­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem — 10.04.2017


Począw­szy od zmierz­chu 10 kwiet­nia aż do rana kolej­ne­go dnia byli­śmy świad­ka­mi bar­dzo bli­skie­go złą­cze­nia Księ­ży­ca z Jowi­szem. Nasz sate­li­ta w peł­ni, zna­lazł się tyl­ko jeden sto­pień kąto­wy od naj­więk­szej pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go. To tyle, co dwie śred­ni­ce Srebr­ne­go Glo­bu.

[LIVE] Pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca — 16.09.2016


Pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca jest bar­dzo sub­tel­nym zja­wi­skiem. Księ­życ dozna­je lek­kie­go pociem­nie­nia, co spo­wo­do­wa­ne jest jego wej­ściem w pół­cień naszej pla­ne­ty.

[LIVE] Super-koniunk­cja Wenus i Jowi­sza — 27.08.2017


7 sierp­nia 2016 roku doszło do eks­tre­mal­nie bli­skie­go złą­cze­nia Wenus i Jowi­sza. Te 2 naj­ja­śniej­sze pla­ne­ty na ziem­skim nie­bie minę­ły się w odle­gło­ści zale­d­wie 14 śred­ni­cy kąto­wej Księ­ży­ca, patrząc z Pol­ski. Tak cia­snej koniunk­cji mię­dzy tymi obiek­ta­mi nie było od 2 lat.

Zachód Słoń­ca (Sun­set) — time lap­se


Time lap­se z zacho­du Słoń­ca 18.06.2016. Na koń­cu fil­mu po pra­wej stro­nie kadru, nad wie­żow­ca­mi poja­wia­ją się obło­ki sre­brzy­ste.

6000 polu­bień fan page­’a Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku


9 lip­ca 2016r. licz­ba fanów fan page­’a Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku osią­gnę­ła war­tość 6000! Dzię­ku­ję ser­decz­nie i zapra­szam do obej­rze­nia krót­kie­go fil­mu z tej oka­zji! 🙂

[LIVE] Fla­ra Iri­dium 3206.07.2016


Pod­czas tego stre­amu obej­rze­li­śmy roz­błysk sate­li­ty Iri­dium 32 na nie­bie. Wcze­śniej poka­za­łem, jak same­mu prze­wi­dzieć i obser­wo­wać fla­ry Iri­dium. Roz­błysk nastą­pił ok. 21:42:27 i wywo­łał go sate­li­ta Iri­dium 32.

[LIVE] Wyj­ście Gani­me­de­sa z cie­nia Jowi­sza — 28.06.2016


28 czerw­ca 2016 wie­czo­rem Gani­me­des — naj­więk­szy księ­życ w Ukła­dzie Sło­necz­nym — wyło­nił się z cie­nia Jowi­sza. Ozna­cza to, że pod­czas obser­wa­cji pla­ne­ty i 3 jej pozo­sta­łych gali­le­uszo­wych sate­li­tów, nagle w polu widze­nia poja­wił się czwar­ty z nich.

[LIVE] Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ — 26.06.2016


W nocy z 25 na 26 czerw­ca 2016 nastą­pi­ło zakry­cie i odkry­cie naj­dal­szej pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go przez Księ­życ — Nep­tu­na. Uchwy­ci­li­śmy to trud­ne w obser­wa­cji zja­wi­sko. Wyzwa­nie pole­ga­ło na zare­je­stro­wa­niu 2 obiek­tów o dia­me­tral­nie róż­nych jasno­ściach, sła­bo świe­cą­ce­go Nep­tu­na w pobli­żu bar­dzo jasne­go Księ­ży­ca.

[LIVE] Prze­lot Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej — 07.06.2016


Pod­czas tego stre­amu zare­je­stro­wa­li­śmy prze­lot Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej za pomo­cą kame­ry sze­ro­ko­kąt­nej oraz przy uży­ciu tele­sko­pu Syn­ta 8″. Sta­cja poja­wi­ła się na nie­bie tuż po 22:00.

Prze­lot Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej widzia­ny przez tele­skop — 05.06.2016


Prze­lot Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej w pobli­żu gwiaz­dy She­liak (beta Lyrae) w gwiaz­do­zbio­rze Lut­ni. Ze wzglę­du na dużą róż­ni­cę jasno­ści, mię­dzy ISS a gwiaz­da­mi, nie są one widocz­ne.

Obser­wa­cje tran­zy­tu Mer­ku­re­go z Kop­ca Kra­ku­sa — time lap­se — 09.05.2016


Time lap­se z 3‑godzinnych obser­wa­cji tran­zy­tu Mer­ku­re­go na tle tar­czy sło­necz­nej.

Pod­su­mo­wa­nie wyda­rzeń na pol­skim nie­bie w 2015r.


Pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych wyda­rzeń na pol­skim nie­bie w 2015r. według Nie​bo​Za​Ok​nem​.pl (Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na FB)