Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca

W nocy 16 lip­ca doj­dzie do czę­ścio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca, któ­re będzie widocz­ne z Pol­ski. To kolej­ne, po stycz­nio­wym cał­ko­wi­tym zaćmie­niu, zja­wi­sko tego typu, któ­re obej­rzą obser­wa­to­rzy w naszym kra­ju.

Do zaćmień Księ­ży­ca docho­dzi, gdy nasz sate­li­ta znaj­dzie się w jed­nej linii ze Słoń­cem i Zie­mią, cho­wa­jąc” się za naszą pla­ne­tą tak, że do powierzch­ni Srebr­ne­go Glo­bu nie docie­ra­ją bez­po­śred­nie pro­mie­nie Słoń­ca. Zja­wi­sko sche­ma­tycz­nie opi­su­je poniż­sza gra­fi­ka.

Lip­co­we zja­wi­sko roz­pocz­nie się oko­ło godzi­ny 22:00, gdy Księ­życ będzie jesz­cze sto­sun­ko­wo nisko nad połu­dnio­wo-wschod­nim hory­zon­tem (od kil­ku do 10 stop­ni w zależ­no­ści od miej­sca obser­wa­cji). Potrwa ono 3 godzi­ny, do 1:00, gdy Księ­życ znaj­dzie się nad połu­dnio­wą czę­ścią wid­no­krę­gu. Kul­mi­na­cja, czy­li moment, w któ­rym cień Zie­mi spo­wi­je naj­więk­szą część nasze­go sate­li­ty, nastą­pi ok. 23:30. Oczy­wi­ście poda­ne cza­sy począt­ku i koń­ca zja­wi­ska doty­czą zaćmie­nia czę­ścio­we­go, gdy wyraź­nie zoba­czy­my ciem­nie­ją­cą, a potem czer­wie­nie­ją­cą tar­czę Srebr­ne­go Glo­bu. Zaćmie­nie Księ­ży­ca to tak­że tzw. faza pół­cie­nio­wa, któ­ra zazwy­czaj przez ama­to­rów jest pomi­ja­na ze wzglę­du na trud­ność w jej zauwa­że­niu.

Pod­czas tego zja­wi­ska Księ­życ zanu­rzy się w cie­niu Zie­mi na nie­co 65% jego śred­ni­cy i w momen­cie kul­mi­na­cji będzie się pre­zen­to­wał, jak na gra­fi­ce poni­żej.

Faza mak­sy­mal­na czę­ścio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca 16 lip­ca 2019, godz. 23:30

Zaćmie­nia Księ­ży­ca są zja­wi­ska­mi łatwy­mi w obser­wa­cji. Nie trze­ba mieć żad­nych przy­rzą­dów optycz­nych, jed­nak cho­ciaż­by lor­net­ka bar­dzo uroz­ma­ici podzi­wia­nie zja­wi­ska. Dostrze­że­my wię­cej szcze­gó­łów powierzch­ni Srebr­ne­go Glo­bu i cie­nia Zie­mi odci­na­ją­ce­go część oświe­tlo­ną od nie­oświe­tlo­nej na Księ­ży­cu. Z kolei foto­gra­fie o dłuż­szych cza­sach naświe­tla­nia uka­żą krwi­sto­czer­wo­ną bar­wę zaćmio­nej czę­ści nasze­go sate­li­ty, za co odpo­wia­da roz­pro­szo­ne w atmos­fe­rze ziem­skiej i pada­ją­ce na tar­czę Księ­ży­ca świa­tło sło­necz­ne.

Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Księ­ży­ca 27 lip­ca 2019 — faza czę­ścio­wa.
Facebooktwittermailby feather

One Response to Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca

  1. Pingback:jak sfotografować zaćmienie księżyca