Gale­ria

Złą­cze­nia


Foto­gra­fie złą­czeń Księ­ży­ca z pla­ne­ta­mi oraz wza­jem­ny­ch koniunk­cji pla­net

Pla­ne­ty


Foto­gra­fie pla­net

Inne


Foto­gra­fie róż­ny­ch obiek­tów astro­no­micz­ny­ch

Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Księ­ży­ca 28.09.2015


Foto­gra­fie cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­ży­ca, któ­re mia­ło miej­sce 28 wrze­śnia 2015 roku. Obser­wa­cje pro­wa­dzo­ne z Kop­ca Kra­ku­sa w Kra­ko­wie

Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca 20.03.2015


Foto­gra­fie cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Słoń­ca, któ­re mia­ło miej­sce 20 mar­ca 2015 roku. Obser­wa­cje pro­wa­dzo­ne z ark­tycz­ne­go archi­pe­la­gu Sval­bard z mia­stecz­ka Lon­gy­ear­by­en

Zorza polar­na 19.03.2015


Foto­gra­fie zorzy polar­nej zaob­ser­wo­wa­nej z ark­tycz­ne­go archi­pe­la­gu Sval­bard z mia­stecz­ka Lon­gy­ear­by­en