Zaćmie­nie Słoń­ca 20 mar­ca 2015 — mak­sy­mal­ne fazy dla pol­skich miast

Zaćmie­nie Słoń­ca, któ­re zoba­czy­my w Pol­sce 20 mar­ca będzie dość głę­bo­kim zaćmie­niem. Para­me­trem, któ­ry mówi o tym jest tzw. mak­sy­mal­na faza zaćmie­nia. Jest to war­tość pro­cen­to­wa śred­ni­cy obiek­tu, któ­ry jest prze­sła­nia­ny. Wiel­kość obsza­ru Słoń­ca, któ­ry tym razem zosta­nie zasło­nię­ty przez Księ­życ będzie róż­ni­ła się w zależ­no­ści od miej­sca nasze­go poby­tu. Faza zaćmie­nia wynie­sie od pra­wie 70% do oko­ło 80%. Z pew­no­ścią będzie to wido­wi­sko war­te uwa­gi! Poni­żej poda­łem listę kil­ku miast w Pol­sce oraz mak­sy­mal­ne fazy zaćmie­nia z nich widocz­ne wraz z wido­kiem, jaki zoba­czy­my.

Jutro na tej stro­nie znaj­dzie­cie infor­ma­cje na temat cza­sów wystą­pie­nia zaćmie­nia oraz kil­ka słów na temat tzw. kon­tak­tów” w poszcze­gól­nych eta­pach zja­wi­ska.

bialystok
Bia­ły­stok 72%

gdansk
Gdańsk 77%

katowice
Kato­wi­ce 70%

krakow
Kra­ków 69%

poznan
Poznań 76%

rzeszow
Rze­szów 68%

swinoujscie
Świ­no­uj­ście 80%

warszawa
War­sza­wa 72%

wroclaw
Wro­cław 74%

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.