Zaćmie­nie Słoń­ca — Polska/​Svalbard

Zbli­ża się jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w astro­no­mii w tym roku. 20 mar­ca doj­dzie do cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Słoń­ca, któ­re będzie widocz­ne z Wysp Owczych i archi­pe­la­gu Sval­bard w Ark­ty­ce. Z Pol­ski zoba­czy­my zaćmie­nie czę­ścio­we o dużej fazie, od 70 do pra­wie 80% zasło­nię­tej śred­ni­cy tar­czy sło­necz­nej. W cią­gu naj­bliż­szych dni będę pisał o szcze­gó­łach zaćmie­nia w Pol­sce oraz o tym, jak przy­go­to­wać się do jego bez­piecz­nej obser­wa­cji i foto­gra­fo­wa­nia. A od 18 mar­ca posta­ram się na bie­żą­co rela­cjo­no­wać moją wypra­wę na Sval­bard. Śledź­cie tę stro­nę na bie­żą­co i przy­go­to­wuj­cie się do robie­nia zdjęć zaćmie­nia, przy­da­dzą Wam się nie­dłu­go!

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.