Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

W nocy z 18 na 19 mar­ca Księ­życ po raz kolej­ny w tym roku uło­ży z Mar­sem i naj­ja­śniej­szą gwiaz­dą kon­ste­la­cji Pan­ny — Spi­ką pięk­ny trój­kąt na nie­bie. Obiek­ty wzej­dą nad wschod­ni hory­zont oko­ło 20:30 i znik­ną w bla­sku świ­tu nad zachod­nim hory­zon­tem oko­ło godzi­ny 5:30. Z bie­giem nocy układ tych obiek­tów będzie się zmie­niał. Na począt­ku Księ­życ znaj­dzie się oko­ło 1 stop­nia od Spi­ki i ok. 4 stop­ni od Mar­sa. Potem nasz natu­ral­ny sate­li­ta będzie się odda­lał od pozo­sta­łych ciał nie­bie­skich. War­to obej­rzeć to zja­wi­sko zarów­no wie­czo­rem, jak i nad ranem, aby zauwa­żyć ruch Księ­ży­ca wzglę­dem gwiazd na sfe­rze nie­bie­skiej.

Księżyc, Mars i  Spika 18.03.2014

Księ­życ, Mars i Spi­ka 18.03.2014 godz. 21:00 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.