• Archiwa Tagów spi­ka
 • Złą­cze­nie Mar­sa i Spi­ki

  Wie­czo­rem 13 lip­ca nastą­pi cie­ka­we zja­wi­sko zbli­że­nia się do sie­bie Mar­sa oraz Spi­ki — naj­ja­śniej­szej gwiaz­dy w gwiaz­do­zbio­rze Pan­ny. Obiek­ty znaj­dą się nie­co ponad 1 sto­pień od sie­bie. To bar­dzo bli­ska odle­głość i na pew­no spo­wo­du­je, że widok będzie inte­re­su­ją­cy. Zja­wi­sko może­my obser­wo­wać od zmierz­chu, ok 21:30 do ok 23:30. Mars kil­ka dni wcze­śniej i kil­ka dni po 25 lip­ca rów­nież będzie bli­sko Spi­ki. Jed­nak wspo­mnia­ny dzień to moment kul­mi­na­cyj­ny złą­cze­nia obu ciał nie­bie­skich. Pole­cam obser­wo­wać Mar­sa przez te kil­ka wie­czo­rów, aby prze­ko­nać się, jak pla­ne­ta poru­sza się wzglę­dem gwiazd na nie­bo­skło­nie.

  Mars i Spika 13.07.2014Mars i Spi­ka 13.07.2014 godz. 22:00 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem i Spi­ką

  Wie­czo­rem 5 lip­ca nastą­pi pierw­sze w tym mie­sią­cu cie­ka­we zja­wi­sko na nie­bie. Księ­życ znaj­dzie się w pobli­żu Mar­sa, któ­ry z kolei świe­ci w pobli­żu Spi­ki, naj­ja­śniej­szej gwiaz­dy w kon­ste­la­cji Pan­ny. Złą­cze­nie może­my obser­wo­wać od zmierz­chu ok. godzi­ny 22 do pół­no­cy. Obiek­ty będą widocz­ne nad połu­dnio­wo-zachod­nim hory­zon­tem.

  Księżyc i Mars 05.07.2014Księ­życ, Mars i Spi­ka 5.07.2014 godz. 22:00 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca ze Spi­ką

  W nocy z 8 na 9 czerw­ca Księ­życ minie w bar­dzo bli­skiej odle­gło­ści naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Pan­ny, czy­li Spi­kę. Dystans mię­dzy tymi cia­ła­mi wynie­sie nawet poni­żej 1 stop­nia. To mniej, niż cen­ty­metr na linij­ce trzy­ma­nej w wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Widok będzie jesz­cze bar­dziej impo­nu­ją­cy w lor­net­ce lub małym tele­sko­pie. Zja­wi­sko może­my obser­wo­wać od zmierz­chu ok. 21:30 do oko­ło 01:45 w nocy.

  Księżyc i Spika 09.06.2014Księ­życ i Spi­ka 09.06.2014 godz. 00:30 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

  W nocy z 14 na 15 kwiet­nia doj­dzie do zja­wi­ska, któ­re już bar­dzo dobrze zna­my z poprzed­nich mie­się­cy. Księ­życ na swo­jej dro­dze po sfe­rze nie­bie­skiej minie w nie­du­żej odle­gło­ści Mar­sa i Spi­kę (naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w kon­ste­la­cji Pan­ny). Tym razem jed­nak będzie to zja­wi­sko bar­dziej efek­tow­ne, niż wcze­śniej, gdyż Mars świe­ci obec­nie naj­ja­śniej od wie­lu mie­się­cy. Zja­wi­sko widocz­ne będzie przez całą noc.

  Księżyc Mars i Spika 14.04.2014

  Księ­życ, Mars i Spi­ka 14.04.2014 godz. 20:30 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

  W nocy z 18 na 19 mar­ca Księ­życ po raz kolej­ny w tym roku uło­ży z Mar­sem i naj­ja­śniej­szą gwiaz­dą kon­ste­la­cji Pan­ny — Spi­ką pięk­ny trój­kąt na nie­bie. Obiek­ty wzej­dą nad wschod­ni hory­zont oko­ło 20:30 i znik­ną w bla­sku świ­tu nad zachod­nim hory­zon­tem oko­ło godzi­ny 5:30. Z bie­giem nocy układ tych obiek­tów będzie się zmie­niał. Na począt­ku Księ­życ znaj­dzie się oko­ło 1 stop­nia od Spi­ki i ok. 4 stop­ni od Mar­sa. Potem nasz natu­ral­ny sate­li­ta będzie się odda­lał od pozo­sta­łych ciał nie­bie­skich. War­to obej­rzeć to zja­wi­sko zarów­no wie­czo­rem, jak i nad ranem, aby zauwa­żyć ruch Księ­ży­ca wzglę­dem gwiazd na sfe­rze nie­bie­skiej.

  Księżyc, Mars i Spika 18.03.2014

  Księ­życ, Mars i Spi­ka 18.03.2014 godz. 21:00 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather