Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

6 kwiet­nia ok. pół godzi­ny po zacho­dzie Słoń­ca, wyso­ko nad naszy­mi gło­wa­mi poja­wią się Księ­życ oraz Jowisz w odle­gło­ści oko­ło 7 stop­ni od sie­bie. Obser­wa­cje może­my pro­wa­dzić do godzi­ny ok. 1:30, kie­dy obiek­ty zaj­dą za zachod­ni hory­zont.

Księżyc i Jowisz 07.04.2014Księ­życ i Jowisz 7.04.2014 godz. 1:00

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.