Sval­bard 2015 — wypra­wa na cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca — dzień 1

Tak jak obie­ca­łem, zaczy­nam rela­cję z wypra­wy na cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca 20 mar­ca 2015 do kra­iny niedź­wie­dzi polar­nych — Sval­bar­du 🙂 Nie­ste­ty wczo­raj­sza zorza polar­na mnie omi­nę­ła, nie było kie­dy wyje­chać za Kra­ków ze wzglę­du na przed­wy­jaz­do­we zaku­py, ale dzię­ki Waszym zdję­ciom na Face­bo­oku mogłem nacie­szyć oko tym pięk­nym wido­kiem 🙂 szcze­rze — siła tej zorzy była nie­sa­mo­wi­ta i chy­ba nie­pręd­ko się powtó­rzy! Wra­ca­jąc do wypra­wy, podróż z Kra­ko­wa przez Oslo minę­ła bez więk­szych kom­pli­ka­cji. Moż­na jed­nak doznać nie­złe­go szo­ku, wycho­dząc tu z ter­mi­na­la pro­sto w ciem­ność, wichu­rę i kil­ku­na­sto­stop­nio­wy mróz. Na razie czu­ję się, jak na koń­cu świa­ta, któ­ry zamie­rzam tro­chę oswo­ić jutro przy zwie­dza­niu mia­sta Lon­gy­ear­by­en. Na szczę­ście już zauwa­ży­łem, że jest tu spo­ro takich astro-świ­rów, jak ja, więc powi­nie­nem się nie­dłu­go poczuć jak w domu 😉 Pogo­da nie­ste­ty na razie pochmur­na, ale wie­rzę moc­no, że aktu­al­ne pro­gno­zy kil­ku dużych por­ta­li pogo­do­wych się spraw­dzą i w pią­tek będzie na co popa­trzeć. Pozdra­wiam Was ser­decz­nie i jesz­cze raz dzię­ku­ję za zdję­cia zorzy, są nie­sa­mo­wi­te! 🙂

Svalbard 2015- day 1_aSvalbard 2015 - day 1_b

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.