• Archiwum kategorii Inne
 • Wyobra­żo­ne życie

  W czwar­tek 8 paź­dzier­ni­ka swo­ją pol­ską pre­mie­rę mia­ła książ­ka Wyobra­żo­ne życie”, autor­stwa Jame­sa Tre­fi­la i Micha­ela Sum­mer­sa. Ten duet naukow­ców — fizyk i astro­nom — posta­rał się o dogłęb­ną ana­li­zę moż­li­wo­ści wystę­po­wa­nia życia na obcych cia­łach nie­bie­skich, ale też ana­li­zę moż­li­wych form i posta­ci takie­go życia 🧐

  Ta ana­li­za to coś wię­cej, niż tyl­ko gdy­ba­nie. To wyj­ście poza strze­la­nie i zga­dy­wa­nie, sku­pie­nie się na moż­li­wych sce­na­riu­szach w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą i moż­li­we zja­wi­ska fizycz­ne i che­micz­ne na innych gwiaz­dach, pla­ne­tach i księ­ży­cach. A przy tym jest to świet­na opo­wieść, któ­ra prze­no­si nas na tam­te świa­ty, niczym dobre opo­wia­da­nie z gatun­ku scien­ce-fic­tion 💙


  Będzie­cie zdu­mie­ni, jak wie­le zna­czeń może mieć poję­cie życie”. Bo nie może­my szu­kać go tyl­ko w ramach tego, co zna­my na Zie­mi. Może ono być tak inne od naszych wyobra­żeń, że prze­cho­dząc obok”, nawet go nie zauwa­ży­my!


  Gorą­co zachę­cam Was do zapo­zna­nia się z tą pozy­cją, któ­ra zapew­ni Wam nie­złą inte­lek­tu­al­ną roz­ryw­kę na kil­ka jesien­nych wie­czo­rów! 📖
  Ja już szy­ku­ję egzem­pla­rze kon­kur­so­we (śledź­cie kon­to na Face­bo­oku), a Wam zosta­wiam lin­ka do księ­gar­ni onli­ne, wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press www​.ccpress​.pl, gdzie macie moż­li­wość zaku­pić egzem­plarz dla sie­bie 🙂


  https://​bit​.ly/​34​C​t​knv

  Facebooktwittermailby feather
 • Kosmos — Moż­li­we Świa­ty

  Nie tak daw­no temu wpa­dła mi w ręce książ­ka pt. Kosmos — Moż­li­we Świa­ty” Ann Druy­an. Zapew­ne koja­rzy­cie wspa­nia­łą serię Kosmos autor­stwa Car­la Saga­na. Jej dwu­czę­ścio­wa ekra­ni­za­cja obi­ła się sze­ro­kim echem na świe­cie i war­to ją sobie odświe­żyć choć­by dla wspa­nia­łych reali­za­cji histo­rii i obra­zów tam zawar­tych 🙂

  Tym­cza­sem wspo­mnia­na prze­ze mnie książ­ka to trze­cia część serii. Autor­ką jej jest żona Saga­na — słyn­ne­go, zmar­łe­go już astro­fi­zy­ka, iko­ny świa­ta popu­la­ry­za­cji astro­no­mii, auto­ra słyn­ne­go cyta­tu o Zie­mi — błę­kit­nej krop­ce w oce­anie Wszech­świa­ta 🌍

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather
 • Jasna kome­ta na wio­snę?

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Szy­ku­je nam się eks­cy­tu­ją­cy maj! Nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści na pla­ne­cie Zie­mia, wie­le wska­zu­je na to, że na nie­bie będzie­my podzi­wiać jasną kome­tę i to już za kil­ka tygo­dni! 😍☄️

  Kome­ta C/2019 Y4 ATLAS 18 mar­ca 2020, Autor: Rolan­do Ligu­stri


  Ale po kolei, kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów i pro­gnoz 👇


  ✔️ kome­ty to cia­ła nie­bie­skie, bry­ły zbi­te­go lodu i gru­zu, pozo­sta­ją­ce na orbi­cie oko­ło­sło­necz­nej lub nad­la­tu­ją­ce z dale­kich obsza­rów Ukła­du Sło­necz­ne­go i po minię­ciu Słoń­ca — wyrzu­ca­ne w dale­ki kosmos (te kome­ty nie powra­ca­ją)

  ✔️obec­nie mówi­my o kome­cie C/2019 Y4 ATLAS, odkry­tej 28 grud­nia przez sys­tem ostrze­ga­nia przed pla­ne­to­ida­mi zagra­ża­ją­cy­mi Zie­mi ATLAS (Aste­ro­id Ter­re­stial-impact Last Alert Sys­tem)✔️ aktu­al­nie kome­ta jest dzie­siąt­ki razy jaśniej­sza, niż teo­re­tycz­nie powin­na być”, ale jesz­cze zbyt ciem­na, by ją łatwo dostrzec 🧐✔️ naj­więk­sze zbli­że­nie kome­ty do Słoń­ca nastą­pi na prze­ło­mie maja i czerw­ca. Do tego momen­tu pozo­sta­nie ona widocz­na na naszym nie­bie w dogod­nym do obser­wa­cji poło­że­niu 🙌

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather
 • LEGO 21312 Women of NASA — recen­zja

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Co praw­da, gdy piszę ten post, zestaw LEGO #21312 Women of NASA (Kobie­ty z NASA) ma już 2.5 roku i nie jest dostęp­ny w ofi­cjal­nej sprze­da­ży. Jed­nak jeśli uda Wam się jesz­cze gdzieś go dostać, to sko­rzy­staj­cie z oka­zji.

  Wspo­mnia­ny zestaw LEGO na ryn­ku poja­wił się pod koniec 2017 roku jako hołd dla kobiet pra­cu­ją­cych w NASA dla dobra nauki od począt­ku powsta­nia agen­cji. W pudeł­ku znaj­dzie­my 231 kloc­ków wraz z ksią­żecz­ką opi­su­ją­cą boha­ter­ki zesta­wu, auto­rów pomy­słu oraz instruk­cję mon­ta­żu. Zestaw to tzw. LEGO Ide­as, czy­li pro­jekt wymy­ślo­ny przez użyt­kow­ni­ków i wdro­żo­ny przez fir­mę LEGO.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather
 • Wyko­rzy­staj­my dany nam czas!

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Moi Dro­dzy. Cięż­ko jest odnieść się obiek­tyw­nie do obec­nej sytu­acji w Pol­sce i na świe­cie. Mamy praw­dzi­wy kry­zys, któ­ry pręd­ko się nie skoń­czy 🙁 Mam nadzie­ję, że Wy i Wasi bli­scy pozo­sta­je­cie w zdro­wiu i dba­cie o sie­bie mądrze.Wygląda na to, że jeste­śmy ska­za­ni na kil­ku­ty­go­dnio­wą kwa­ran­tan­nę jako spo­łe­czeń­stwo oraz jako jed­nost­ki. Nie jest to łatwy czas, ale oby odniósł ocze­ki­wa­ny sku­tek…


  Ale wie­cie co? Taka myśl przy­szła mi dziś do gło­wy (bo gdzież­by indziej mia­ła przyjść… 😉 ). Zrób­my coś z tym cza­sem, któ­ry nam przy­mu­so­wo dano. Nie mar­nuj­my go, jeśli mamy wol­ne chwi­le. Niech to będzie taki mały pozy­tyw (oby nie jeden) w całym tym zamie­sza­niu. Macie na pół­ce ster­tę ksią­żek, na któ­re zawsze bra­ko­wa­ło Wam cza­su? Może wła­śnie teraz war­to po nie się­gnąć? A może super będzie obej­rzeć tre­ści z kil­ku war­to­ścio­wych kana­łów na YouTu­be? 📖🎞️🎧
  Pro­po­nu­ję, aby ten sam post, któ­ry wła­śnie opu­bli­ko­wa­łem na Face­bo­oku tutaj stał się kom­pen­dium pole­ca­nych przez Was tytu­łów ksią­żek, kana­łów YT, pod­ca­stów i innych tre­ści, któ­re posze­rzą wie­dzę Waszych kole­gów i kole­ża­nek, któ­rych łączy z nami wspól­na pasja do astro­no­mii <3

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather