Prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej nad Pol­ską

W paź­dzier­ni­ku będzie­my mie­li oka­zję obser­wo­wać prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej na pol­skim wie­czor­nym nie­bie. ISS będzie poja­wiać się nawet 2 razy w cią­gu jed­ne­go wie­czo­ru. Widocz­no­ść sta­cji potrwa do poło­wy mie­sią­ca.

O naj­cie­kaw­szy­ch prze­lo­ta­ch będę infor­mo­wał na Face­bo­oku.

Aby zoba­czyć ISS, nie trze­ba uży­wać przy­rzą­dów optycz­ny­ch. Sta­cję bar­dzo dobrze widać gołym okiem jako jasny bia­ły punkt suną­cy po nie­bie z pręd­ko­ścią podob­ną do prze­la­tu­ją­cy­ch samo­lo­tów. ISS zawsze nad­la­tu­je z kie­run­ku zachod­nie­go (cza­sem jets to połu­dnio­wy lub pół­noc­ny zachód) i kie­ru­je się na wschód.

Źró­dło: natio​nal​ge​ogra​phic​.com
Facebooktwittergoogle_plusmailby feather