• Archiwa Tagów iss nad pol­ska
 • Gru­dnio­we prze­lo­ty ISS nad Pol­ską

  Nie­mal przez 3 tygo­dnie grud­nia będzie­my mogli podzi­wiać wie­czor­ne prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej nad Pol­ską. ISS to jasny, bia­ły punkt suną­cy po nie­bie z pręd­ko­ścią porów­ny­wal­ną do tem­pa poru­sza­nia się samo­lo­tów pasa­żer­ski­ch z punk­tu widze­nia obser­wa­to­ra z Zie­mi. Sta­cji nie spo­sób jest pomy­lić z czymś innym głów­nie ze wzglę­du na jej jasno­ść. Poru­sza się ona zawsze z zacho­du w kie­run­ku wschod­nim. W zależ­no­ści od prze­lo­tu, może ona poja­wiać się dokład­nie na zacho­dzie lub bar­dziej na pół­noc lub połu­dnie od tego kie­run­ku.

  Wszyst­kie naj­cie­kaw­sze prze­lo­ty opi­szę dokład­nie na fan page’u Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku. Zapra­szam!

  Źr. grafiki: Polskie Radio
  Źr. gra­fi­ki: Pol­skie Radio
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej nad Pol­ską

  W paź­dzier­ni­ku będzie­my mie­li oka­zję obser­wo­wać prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej na pol­skim wie­czor­nym nie­bie. ISS będzie poja­wiać się nawet 2 razy w cią­gu jed­ne­go wie­czo­ru. Widocz­no­ść sta­cji potrwa do poło­wy mie­sią­ca.

  O naj­cie­kaw­szy­ch prze­lo­ta­ch będę infor­mo­wał na Face­bo­oku.

  Aby zoba­czyć ISS, nie trze­ba uży­wać przy­rzą­dów optycz­ny­ch. Sta­cję bar­dzo dobrze widać gołym okiem jako jasny bia­ły punkt suną­cy po nie­bie z pręd­ko­ścią podob­ną do prze­la­tu­ją­cy­ch samo­lo­tów. ISS zawsze nad­la­tu­je z kie­run­ku zachod­nie­go (cza­sem jets to połu­dnio­wy lub pół­noc­ny zachód) i kie­ru­je się na wschód.

  Źró­dło: natio​nal​ge​ogra​phic​.com
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Kwiet­nio­we prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS nad Pol­ską

  Przed nami kolej­ny okres wie­czor­nej widocz­no­ści naj­ja­śniej­sze­go sztucz­ne­go obiek­tu na ziem­skiej orbi­cie, czy­li Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS. Sta­cja będzie prze­la­ty­wać nad Pol­ską codzien­nie do oko­ło 19 kwiet­nia. Gdzie i o któ­rej godzi­nie wypa­try­wać ISS? Moż­na samo­dziel­nie wyzna­czyć momen­ty prze­lo­tu, zapo­zna­jąc się z tym Porad­ni­kiem lub śle­dzić na bie­żą­co mój fan­pa­ge na Face­bo­oku, gdzie będę umiesz­czał infor­ma­cje o cie­ka­wy­ch prze­lo­ta­ch.

  ISS (źr. NASA​.gov)
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather