Gru­dnio­we prze­lo­ty ISS nad Pol­ską

Nie­mal przez 3 tygo­dnie grud­nia będzie­my mogli podzi­wiać wie­czor­ne prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej nad Pol­ską. ISS to jasny, bia­ły punkt suną­cy po nie­bie z pręd­ko­ścią porów­ny­wal­ną do tem­pa poru­sza­nia się samo­lo­tów pasa­żer­skich z punk­tu widze­nia obser­wa­to­ra z Zie­mi. Sta­cji nie spo­sób jest pomy­lić z czymś innym głów­nie ze wzglę­du na jej jasność. Poru­sza się ona zawsze z zacho­du w kie­run­ku wschod­nim. W zależ­no­ści od prze­lo­tu, może ona poja­wiać się dokład­nie na zacho­dzie lub bar­dziej na pół­noc lub połu­dnie od tego kie­run­ku.

Wszyst­kie naj­cie­kaw­sze prze­lo­ty opi­szę dokład­nie na fan page­’u Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku. Zapra­szam!

Źr. grafiki: Polskie Radio
Źr. gra­fi­ki: Pol­skie Radio
Facebooktwittermailby feather