Zbli­że­nie kome­ty 41P/Tuttle–Giacobini–Kresák do Zie­mi

Pierw­szy week­end kwiet­nia 2017 zapo­wia­da się pod zna­kiem kome­ty. Do Zie­mi zbli­ży się bowiem kome­ta 41P/Tut­tle-Gia­co­bi­ni-Kre­sák, jed­no­cze­śnie osią­ga­jąc pery­he­lium — odle­głość naj­bliż­szą Słoń­cu. Ozna­cza to spo­rą jasność i moż­li­wość obser­wa­cji 41P już przez lor­net­kę.

41P to kome­ta krót­ko­okre­so­wa z rodzi­ny jowi­szo­wych. Obie­ga ona Słoń­ce w nie­co poni­żej 5.5 roku. Nie każ­dy jej powrót w oko­li­ce naszej gwiaz­dy jest wido­wi­sko­wy. W tym roku będzie jed­nak ina­czej. Kome­ta bowiem w cza­sie naj­więk­sze­go jej zbli­że­nia do Słoń­ca znaj­dzie się rów­nież bar­dzo bli­sko Zie­mi. Takie­mu ukła­do­wi sprzy­ja rów­nież fakt, że mini­mal­ny dystans 41P od Słoń­ca wyno­si pra­wie tyle samo, co odle­głość Zie­mi od naszej gwiaz­dy. 1 kwiet­nia kome­ta minie Zie­mię w odle­gło­ści jedy­nie 21 mln km. To tyl­ko 50 razy dalej, niż dystans dzie­lą­cy nas od Księ­ży­ca.

Pod­czas prze­cho­dze­nia 41P w pobli­żu Zie­mi, kome­ta powin­na być dobrze widocz­na już przez śred­niej mocy lor­net­ki. Jeśli dys­po­nu­je­cie takim lub sil­niej­szym sprzę­tem, koniecz­nie poszu­kaj­cie 41P na nie­bie. Kome­ta jest dosko­na­le widocz­na przez całą noc wyso­ko na pol­skim nie­bo­skło­nie. Znaj­du­je się bar­dzo bli­sko zna­ne­go wszyst­kim Wiel­kie­go Wozu, co dodat­ko­wo uła­twi jej odna­le­zie­nie. Zachę­cam do obser­wa­cji szcze­gól­nie we wspo­mnia­ny pierw­szy week­end kwiet­nia, ponie­waż kolej­ne dni przy­nio­są pogor­sze­nie się warun­ków obser­wa­cyj­nych ze wzglę­du na coraz więk­szą fazę Księ­ży­ca. Oczy­wi­ście chy­ba nie muszę wspo­mi­nać, że do suk­ce­su potrzeb­ne będzie jesz­cze ciem­ne poza­miej­skie nie­bo, wol­ne od sztucz­ne­go zaświe­tle­nia 🙂

Dodat­ko­wym smacz­kiem odno­śnie kome­ty 41P/Tut­tle-Gia­co­bi­ni-Kre­sák jest to, że potra­fi ona wybuch­nąć” i zwięk­szyć swo­ją jasność dzie­siąt­ki lub set­ki razy. Gdy­by taki sce­na­riusz miał miej­sce, na pew­no będę o tym infor­mo­wał na face­bo­oko­wym fan page­’u Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba.

Poni­żej znaj­du­ją się map­ki z pozy­cją kome­ty od 31.03 do 3.04, wyge­ne­ro­wa­ne w pro­gra­mie Stel­la­rium.

Uda­nych obser­wa­cji!

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.