Prze­lo­ty ISS nad Pol­ską

Od 30 mar­ca do poło­wy kwiet­nia nad Pol­ską będzie­my mogli obser­wo­wać wie­czor­ne prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). Bia­ły, jasny punkt będzie się prze­miesz­czał z zacho­du na wschód każ­de­go wie­czo­ru o róż­nych porach. Dokład­ne infor­ma­cje o naj­cie­kaw­szych prze­lo­tach będę umiesz­czał na face­bo­oko­wym fan page­’u Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba.

Źró­dło: http://​www​.uni​ver​se​to​day​.com
Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.