Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na ISS na pol­skim nie­bie w lip­cu

Dru­ga poło­wa lip­ca to czas powro­tu ISS na pol­skie wie­czor­ne nie­bo. Na Face­bo­oku na fan page­’u Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba znaj­dzie­cie infor­ma­cje o tym, kie­dy będzie moż­na ją zoba­czyć. Zapra­szam.

Facebooktwittermailby feather