Nowy porad­nik — Jak zacząć obser­wo­wać nie­bo i wybrać pierw­szy tele­skop?

Zapra­szam do zapo­zna­nia się z nowym porad­ni­kiem pt. Jak zacząć obser­wo­wać nie­bo i wybrać pierw­szy tele­skop?”

Do porad­ni­ka dołą­czo­na jest pre­zen­ta­cja z ilu­stra­cja­mi.

http://​nie​bo​za​ok​nem​.pl/​j​a​k​-​z​a​c​z​a​c​-​o​b​s​e​r​w​o​w​a​c​-​n​i​e​b​o​-​o​r​a​z​-​j​a​k​-​w​y​b​r​a​c​-​s​w​o​j​-​p​i​e​r​w​s​z​y​-​t​e​l​e​s​k​op/

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.