Tran­zyt Mer­ku­re­go na tle tar­czy Słoń­ca

W Świę­to Nie­pod­le­gło­ści 11 listo­pa­da 2019 doj­dzie do rzad­kie­go zja­wi­ska astro­no­micz­ne­go na dzien­nym nie­bie. Przez tar­czę sło­necz­ną przede­fi­lu­je Mer­ku­ry — pierw­sza i naj­mniej­sza pla­ne­ta Ukła­du Sło­necz­ne­go.

Uwa­ga! Obser­wa­cje Słoń­ca są nie­bez­piecz­ne i prze­pro­wa­dza­ne w nie­od­po­wied­ni spo­sób gro­żą uszko­dze­niem lub nawet utra­tą wzro­ku! Zapo­znaj się z zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa pod niniej­szym lin­kiem: http://​nie​bo​za​ok​nem​.pl/​p​o​r​a​d​n​i​k​i​/​o​b​s​e​r​w​a​c​j​e​-​p​l​a​m​-​n​a​-​s​l​o​n​cu/

Do zja­wisk tego typu docho­dzi bar­dzo rzad­ko, bo raz na kil­ka-kil­ka­na­ście lat. Z racji fak­tu, że bli­żej Słoń­ca orbi­tu­ją tyl­ko Mer­ku­ry i Wenus, jedy­nie te 2 pla­ne­ty mogą prze­cho­dzić na tle tar­czy naszej gwiaz­dy. Nie­ste­ty tran­zy­tu Wenus za nasze­go życia już nie zoba­czy­my, nato­miast mniej spek­ta­ku­lar­ne tran­zy­ty Mer­ku­re­go będą się zda­rza­ły w tym stu­le­ciu wie­le razy. War­to jed­nak zoba­czyć ten naj­bliż­szy, ponie­waż na następ­ny przyj­dzie nam cze­kać do 2032 roku.

Tran­zyt Mer­ku­re­go 9 maja 2016

Mer­ku­ry — malut­ki, ska­li­sty świat obie­ga­ją­cy Słoń­ce 3 razy bli­żej, niż Zie­mia zetknie się z tar­czą naszej gwiaz­dy o 13:35 pol­skie­go cza­su. Poja­wi się na lewej jej kra­wę­dzi. Kil­ka minut póź­niej cała tarcz­ka pla­ne­ty będzie już widocz­na na tar­czy Słoń­ca. Zja­wi­sko potrwa do 19:07, zatem z Pol­ski zoba­czy­my jedy­nie począ­tek tran­zy­tu. Jego kul­mi­na­cja, gdy Mer­ku­ry znaj­dzie się na środ­ku tar­czy sło­necz­nej, nastą­pi o 16:20, cze­go z nasze­go kra­ju rów­nież nie zoba­czy­my. Słoń­ce zaj­dzie bowiem tuż po 16. Naj­dłu­żej tran­zyt będą mogły obser­wo­wać oso­by znaj­du­ją­ce się w zachod­nich czę­ściach Pol­ski.

Obser­wa­cje tego zja­wi­ska nie są łatwe. Z racji samej natu­ry obser­wa­cji Słoń­ca oraz z powo­du małych roz­mia­rów tar­czy Mer­ku­re­go, do zare­je­stro­wa­nia tran­zy­tu będzie potrzeb­ny sprzęt powięk­sza­ją­cy. Bez fil­trów obej­dzie się w przy­pad­ku tzw. pro­jek­cji oku­la­ro­wej. Będą one jed­nak potrzeb­ne do obser­wa­cji wizu­al­nych bez­po­śred­nio przez lor­net­kę lub tele­skop oraz do foto­gra­fo­wa­nia zja­wi­ska. Pora­dy, jak przy­go­to­wać się do patrze­nia w Słoń­ce znaj­du­ją się w porad­ni­ku pod­lin­ko­wa­nym na począt­ku arty­ku­łu. Pole­cam zorien­to­wać się, czy w oko­li­cy odby­wa­ją się zor­ga­ni­zo­wa­ne poka­zy tran­zy­tu w miej­scach takich jak obser­wa­to­ria, pla­ne­ta­ria lub cen­tra miast. Bar­dzo czę­sto lokal­ne koła lub insty­tu­cje ofe­ru­ją dar­mo­we obser­wa­cje cie­ka­wych zja­wisk i tak na pew­no będzie w tym przy­pad­ku.

W Kra­ko­wie będzie moż­na zoba­czyć tran­zyt Mer­ku­re­go w Col­le­gium Śnia­dec­kie­go w Ogro­dzie Bota­nicz­nym UJ przy uli­cy Koper­ni­ka 27. Dla gości dostęp­ny będzie sprzęt do obser­wa­cji. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest PTMA Kra­ków. Ja nato­miast z tam­te­go wła­śnie miej­sca prze­pro­wa­dzę trans­mi­sję na żywo zja­wi­ska na YouTu­be. Link do stre­amu poja­wi się na fan page Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku.

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.