• Archiwum kategorii Wiedza
  • Wiel­ki Spek­takl Na Nie­bie

    Dziś swo­ją pol­ską pre­mie­rę ma wspa­nia­ła książ­ka wło­skie­go astro­fi­zy­ka Mar­co Ber­sa­nel­li­’e­go pod tytu­łem Wiel­ki spek­takl na nie­bie. Osiem wizji Wszech­świa­ta od sta­ro­żyt­no­ści do naszych cza­sów”.

    Uwa­żam, że autor wyko­nał kawał świet­nej robo­ty. W nie­wiel­kiej obję­to­ści tek­stu uda­ło mu się zawrzeć całą histo­rię odkry­wa­nia i zro­zu­mie­nia Kosmo­su począw­szy od cywi­li­za­cji sta­ro­żyt­nych przez zachod­nie aż do współ­cze­snej. I uda­ło mu się to w taki spo­sób, że czy­tel­nik, któ­ry sły­sząc wstęp­nie taki opis i spo­dzie­wa­jąc się żmud­nej i nużą­cej lek­tu­ry, zosta­je porwa­ny w pięk­ną i cie­ka­wą podróż po dwu­dzie­sto­ty­sięcz­no­let­niej linii cza­su ludz­kiej myśli. Myśli, któ­ra rodzi się w naj­po­tęż­niej­szym narzę­dziu, jakim dys­po­nu­je czło­wiek i cała oży­wio­na natu­ra — w mózgu.

    Czy­taj dalej!!  Post ID 2244Facebooktwittermailby feather