Wiel­ki Spek­takl Na Nie­bie

Dziś swo­ją pol­ską pre­mie­rę ma wspa­nia­ła książ­ka wło­skie­go astro­fi­zy­ka Mar­co Ber­sa­nel­li­’e­go pod tytu­łem Wiel­ki spek­takl na nie­bie. Osiem wizji Wszech­świa­ta od sta­ro­żyt­no­ści do naszych cza­sów”.

Uwa­żam, że autor wyko­nał kawał świet­nej robo­ty. W nie­wiel­kiej obję­to­ści tek­stu uda­ło mu się zawrzeć całą histo­rię odkry­wa­nia i zro­zu­mie­nia Kosmo­su począw­szy od cywi­li­za­cji sta­ro­żyt­nych przez zachod­nie aż do współ­cze­snej. I uda­ło mu się to w taki spo­sób, że czy­tel­nik, któ­ry sły­sząc wstęp­nie taki opis i spo­dzie­wa­jąc się żmud­nej i nużą­cej lek­tu­ry, zosta­je porwa­ny w pięk­ną i cie­ka­wą podróż po dwu­dzie­sto­ty­sięcz­no­let­niej linii cza­su ludz­kiej myśli. Myśli, któ­ra rodzi się w naj­po­tęż­niej­szym narzę­dziu, jakim dys­po­nu­je czło­wiek i cała oży­wio­na natu­ra — w mózgu.

Jeśli jesteś oso­bą, któ­ra ma dużą wie­dzę astro­no­micz­ną, Wiel­ki Spek­takl” zasko­czy Cię wie­lo­ma cie­ka­wy­mi infor­ma­cja­mi i inter­pre­ta­cja­mi histo­rycz­nych fak­tów.
Jeśli w dzie­dzi­nie astro­no­mii i kosmo­lo­gii jesteś laikiem, Wiel­ki Spek­takl” poka­że Ci, jaką dro­gę ludz­kość musia­ła przejść, aby z nie­zro­zu­mia­łe­go i magicz­ne­go skle­pie­nia nie­bie­skie­go stwo­rzyć model Wszech­świa­ta taki, jaki zna­my dziś i jaki wyda­je nam się zupeł­nie natu­ral­ny 🧐

Wkrót­ce poka­żę Wam frag­men­ty tej nie­zwy­kłej książ­ki. Będzie moż­na rów­nież powal­czyć o egzem­plarz ufun­do­wa­ny przez wydaw­nic­two Coper­ni­cus Cen­ter Press 🙂

Tym­cza­sem, jed­nym sło­wem — zapo­mnij wszyst­ko, co wiesz o Kosmo­sie i stań pod nie­bem peł­nym tajem­nic, aby zacząć je odkry­wać jak nie­gdyś nasz przo­dek — czło­wiek z Cro-Magnon.

Facebooktwittermailby feather