• Archiwa Tagów księżyc
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem

  W nocy 2526 grud­nia nastą­pi złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem. Bez tru­du znaj­dzie­my oba obiek­ty na nie­bie w dru­giej poło­wie nocy, począt­ko­wo na wschod­niej czę­ści nie­ba. Mars świe­ci czer­wo­na­wym bla­skiem i jest dość jasnym obiek­tem. Naj­więk­sze zbli­że­nie na pol­skim nie­bie nastą­pi przy wscho­dzie obu obiek­tów nad hory­zont, ok. godzi­ny 00:20 na wscho­dzie Pol­ski i ok. 00:55 na zacho­dzie nasze­go kra­ju. Mars będzie się wte­dy znaj­do­wał ok. 6 stop­ni od Księ­ży­ca, czy­li ok. 6 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni przy wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce.

  Księżyc i Mars 26.12.2013 godz. 01:00

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

  W nocy 1819 grud­nia nastą­pi złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem. Bez tru­du znaj­dzie­my oba obiek­ty na nie­bie już po godzi­nie 18, począt­ko­wo na wschod­niej czę­ści nie­ba. W naj­bliż­szej odle­gło­ści, ok. godzi­ny 2 nad ranem, Jowisz będzie się znaj­do­wał ok. 5 stop­ni od Księ­ży­ca, czy­li ok. 5 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni na wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce. Układ ten będzie wdzięcz­nym tema­tem do robie­nia zdjęć.

  Księżyc i Jowisz 18.12.2013 godz. 18:00

  Facebooktwittermailby feather