Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

W nocy 1819 grud­nia nastą­pi złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem. Bez tru­du znaj­dzie­my oba obiek­ty na nie­bie już po godzi­nie 18, począt­ko­wo na wschod­niej czę­ści nie­ba. W naj­bliż­szej odle­gło­ści, ok. godzi­ny 2 nad ranem, Jowisz będzie się znaj­do­wał ok. 5 stop­ni od Księ­ży­ca, czy­li ok. 5 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni na wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce. Układ ten będzie wdzięcz­nym tema­tem do robie­nia zdjęć.

Księżyc i Jowisz 18.12.2013 godz. 18:00

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.