Czę­ścio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca 7 sierp­nia 2017

7 sierp­nia 2017 roku doj­dzie do czę­ścio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca, któ­re będzie w więk­szo­ści cza­su trwa­nia widocz­ne z Pol­ski. Będzie to dość płyt­kie zaćmie­nie, bo cień Zie­mi obej­mie nasze­go sate­li­tę tyl­ko w 25 pro­cen­tach jego śred­ni­cy. Nie­mniej z łatwo­ścią będzie moż­na dostrzec pociem­nie­nie czę­ści tar­czy Srebr­ne­go Glo­bu. Zapra­szam na trans­mi­sję na żywo na YouTu­be! Szcze­gó­ły poni­żej.

Zja­wi­sko roz­pocz­nie się tzw. zaćmie­niem pół­cie­nio­wym o godzi­nie 17:50. Ta faza jest zazwy­czaj nie­zau­wa­żal­na dla nie­wpraw­ne­go oka i nie budzi żad­nych emo­cji. Księ­życ jest tyl­ko mini­mal­nie ciem­niej­szy. Gdy­by­śmy sta­li na jego powierzch­ni, obser­wo­wa­li­by­śmy czę­ścio­we zaćmie­nie Słoń­ca. Nasza gwiaz­da, nawet jeśli tyl­ko kawał­kiem swo­jej tar­czy, wciąż oświe­tla Srebr­ny Glob i dla­te­go tak cięż­ko zauwa­żyć jakie­kol­wiek zmia­ny w jego oświe­tle­niu, patrząc z Zie­mi.

O 19:23 roz­pocz­nie się naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ca nas faza zja­wi­ska — zaćmie­nie czę­ścio­we. Wte­dy to Księ­życ zacznie zanu­żać się w peł­nym cie­niu naszej pla­ne­ty. Z miejsc w nim ską­pa­nych, sto­jąc na powierzch­ni nasze­go sate­li­ty widzie­li­by­śmy cał­ko­wi­te zaćmie­nie Słoń­ca. Tam też jest peł­ny mrok, gdyż Zie­mia zasła­nia kom­plet­nie naszą gwiaz­dę i jedy­nym świa­tłem docho­dzą­cym mimo wszyst­ko w te rejo­ny Księ­ży­ca jest świa­tło roz­pro­szo­ne w atmos­fe­rze ziem­skiej. Zja­wi­ska optycz­ne w niej zacho­dzą­ce powo­du­ją, że tyl­ko czer­wo­na część spek­trum jest w sta­nie prze­bić się przez gru­be war­stwy atmos­fe­ry naszej pla­ne­ty i takie też kolo­ry przy­bie­ra zaćmio­na część Księ­ży­ca. Stąd też nazwa — krwa­wy Księ­życ. Być może zoba­czy­my czer­wo­ną bar­wę rów­nież pod­czas tego zaćmie­nia, a zależ­ne jest to cho­ciaż­by od sta­nu atmos­fe­ry ziem­skiej i warun­ków atmos­fe­rycz­nych w miej­scu obser­wa­cji. Nie będzie to łatwe, gdyż więk­szość Księ­ży­ca wciąż będzie jasno świe­cić, a zaćmie­nie będzie płyt­kie. Z pew­no­ścią jed­nak dostrze­że­my samo pociem­nie­nie tar­czy.

Prze­bieg zaćmie­nia czę­ścio­we­go od godzi­ny 20:00 będę trans­mi­to­wał na YouTu­be pod poniż­szym lin­kiem:

Począt­ku zaćmie­nia czę­ścio­we­go nie zoba­czy­my z Pol­ski, gdyż Księ­życ wzej­dzie nad hory­zont od kil­ku­na­stu do kil­ku­dzie­się­ciu minut po jego roz­po­czę­ciu. W połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści kra­ju Srebr­ny Glob poja­wi się kil­ka­na­ście minut przed godzi­ną 20. Z kolei pół­noc­no-zachod­nia stro­na Pol­ski będzie musia­ła pocze­kać na Księ­życ aż do oko­ło 20:30. Inne rejo­ny kra­ju zoba­czą Księ­życ w cza­sie mię­dzy poda­ny­mi godzi­na­mi.

Wszy­scy jed­nak miesz­kań­cy Pol­ski powin­ni doświad­czyć pięk­ne­go wido­ku wscho­du czę­ścio­wo zaćmio­ne­go Srebr­ne­go Glo­bu. Mak­sy­mal­na faza zaćmie­nia wystą­pi o 20:20. Jeśli warun­ki pogo­do­we pozwo­lą, zoba­czy­my wte­dy wscho­dzą­cy lub już nie­co wyżej poło­żo­ny Księ­życ w miej­scu naszych obser­wa­cji. Z pew­no­ścią będzie to nie­co­dzien­ny obra­zek dla oka oraz świet­ny kadr dla obiek­ty­wu apa­ra­tu.

Zaćmie­nie czę­ścio­we potrwa do 21:18 cza­su pol­skie­go, po któ­rym nastą­pi ostat­nia faza — zaćmie­nie pół­cie­nio­we. Ono zakoń­czy się o 22:51, koń­cząc tym samym całe zja­wi­sko. Cały jego prze­bieg poka­za­ny jest na poniż­szej ani­ma­cji (w języ­ku angiel­skim, czas UT).

Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich chęt­nych do obej­rze­nia ze mną tego zja­wi­ska, a szcze­gól­nie tych, któ­rym nie dopi­sze pogo­da. Zakła­dam przy tym, że ja wte­dy będę ją miał 🙂 Jeśli szczę­śli­wie ta Wam dopi­sze, zachę­cam do wła­snych obser­wa­cji gołym okiem lub lor­net­ką. Nic nie zastą­pi wra­żeń na żywo 🙂

Inf.: Gra­fi­ka do tego posta powsta­ła z wyko­rzy­sta­niem pomy­słu ze stro­ny sha​do​wand​sub​stan​ce​.com

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.