Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

Póź­nym wie­czo­rem 19 lute­go na nie­bie poja­wi się cie­ka­wy trój­kąt, któ­re­go wierz­choł­ki stwo­rzą Księ­życ, Mars oraz Spi­ka — naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Pan­ny. Dzie­lić je będzie od sie­bie od 3 do 5 stop­ni. Będzie to więc dość bli­skie zbli­że­nie. Złą­cze­nia wypa­try­wać moż­na od ok. godzi­ny 23:00, począt­ko­wo bar­dzo nisko nad wschod­nim hory­zon­tem, aż do świ­tu.

Księżyc, Mars i Spika 19.02.2014

Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki, 19.02.2014 (źr.: Stel­la­rium)

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather