Doko­wa­nie stat­ku towa­ro­we­go Dra­gon do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS (aktu­ali­za­cja)

14 kwiet­nia w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych fir­ma Spa­ceX na zle­ce­nie NASA wystrze­li z przy­ląd­ka Cana­ve­ral rakie­tę Fal­con ze stat­kiem towa­ro­wym Dra­gon. Ładu­nek zosta­nie wysła­ny na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną ISS. Doko­wa­nie do sta­cji prze­wi­dzia­ne jest na 16 kwiet­nia. Wcze­śniej, czy­li 1516 kwiet­nia mamy szan­sę zaob­ser­wo­wać prze­lo­ty ISS z akom­pa­nia­men­tem stat­ku Dra­gon. Oba obiek­ty powin­ny być widocz­ne na nie­bie jako osob­ne punk­ty prze­miesz­cza­ją­ce się po nie­bie z tą samą pręd­ko­ścią i odda­lo­ne od sie­bie na bar­dzo nie­wiel­ką odle­głość. O cza­sach prze­lo­tów sta­cji ISS dowie­my się z sek­cji Porad­ni­ki. Jeśli z jakichś powo­dów start zosta­nie odwo­ła­ny, kolej­ny prze­wi­dzia­ny jest na 18 kwiet­nia, o czym poin­for­mu­ję w osob­nym arty­ku­le.

[aktu­ali­za­cja]

Z powo­du wycie­ku w rakie­cie nośnej, start stat­ku towa­ro­we­go Dra­gon został prze­ło­żo­ny wstęp­nie na pią­tek 18 kwiet­nia. Cze­ka­my zatem na kolej­ną pró­bę wysła­nia modu­łu do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej i podzi­wia­nie Dra­go­na i sta­cji ISS na nie­bie.

Facebooktwittermailby feather