Koszul­ka Fal­con Heavy do zgar­nię­cia! :)

Dziś, tj. 6 mar­ca mija mie­siąc od nie­sa­mo­wi­te­go dzie­wi­cze­go lotu Fal­co­na Heavy. Ta obec­nie naj­po­tęż­niej­sza rakie­ta, jaką dys­po­nu­je ludz­kość wywo­ła­ła naj­po­tęż­niej­sze emo­cje u milio­nów ludzi na całym świe­cie. Trud­no się dzi­wić. Oprócz mocy, jaką dys­po­nu­je, Fal­con Heavy przy­kuł uwa­gę ludzi, wystrze­li­wu­jąc na orbi­tę wokół Słoń­ca samo­chód Tesla Road­ster.

Może­cie zresz­tą zoba­czyć moje posty na Face­bo­oku (link) sprzed mie­sią­ca, a prze­ko­na­cie się, jak wyglą­da­ła gorącz­ka star­to­wa i postar­to­wa 😉

Tak­że dziś Spa­ceX, fir­ma mają­ca we flo­cie wła­śnie Fal­co­na Heavy oraz Fal­co­na 9, z suk­ce­sem zakoń­czy­ła swo­ją 50. misję wynie­sie­nia ładun­ku na orbi­tę za pomo­cą tej dru­giej rakie­ty.

W związ­ku z tym podwój­nym jubi­le­uszem mam dla Was coś wyjąt­ko­we­go! Zupeł­nie nie­daw­no wsze­dłem w posia­da­nie tej oto ofi­cjal­nej koszul­ki Fal­con Heavy ze skle­pu Spa­ceX…

Koszulka Falcon Heavy

… i zamie­rzam ją oddać jednemu/​jednej z Was! 🙂

Wła­śnie też tę koszul­kę mam na sobie na zdję­ciu i jak widzi­cie, z przo­du wid­nie­je logo Spa­ceX, nato­miast logo Fal­co­na Heavy jest umiesz­czo­ne z tyłu. Koszul­ka ma roz­miar M, jed­nak z ręką na ser­cu przy­znam, że na euro­pej­skie stan­dar­dy jest to roz­miar L lub może nawet XL. Krój męski. Zachę­cam jed­nak wszyst­kich bez wzglę­du na płeć i wymia­ry do powal­cze­nia o ten gadżet, bo jeśli nawet nie będzie na Cie­bie paso­wał, zawsze możesz powie­sić sobie tę koszul­kę w jakimś eks­po­no­wa­nym miej­scu, na przy­kład w gablo­cie na ścia­nie 😀 Oczy­wi­ście jeśli jesteś fanem Spa­ceX i/​lub astro­nau­ty­ki 😀

Co trze­ba zro­bić, żeby otrzy­mać T‑shirt?

Spa­ceX budu­je jesz­cze potęż­niej­szą rakie­tę nazwa­ną BFR (Big Fal­con Roc­ket), któ­ra ma być doce­lo­wym sys­te­mem mają­cym zapew­nić ludziom moż­li­wość lotów na Mar­sa oraz w każ­de inne miej­sce w Ukła­dzie Sło­necz­nym. Fal­con Heavy jako ładu­nek testo­wy wysłał w prze­strzeń Teslę Road­ster. W komen­ta­rzu pod TYM postem na Face­bo­oku napisz, co i DLA­CZE­GO według Cie­bie Elon Musk i jego eki­pa ze Spa­ceX umiesz­czą jako ładu­nek testo­wy na pokła­dzie BFR pod­czas jego testo­we­go lotu za kil­ka lat!

Po opu­bli­ko­wa­niu komen­ta­rza zacznij zbie­rać polu­bie­nia lub ser­dusz­ka, zachęć zna­jo­mych i nie­zna­jo­mych do gło­so­wa­nia na Twój pomysł! Masz czas do 13 mar­ca do połu­dnia. Spo­śród 3 komen­ta­rzy o naj­więk­szej sumie polu­bień i ser­du­szek (inne reak­cje się nie liczą 😉 ) wybio­rę komen­tarz, któ­ry naj­bar­dziej do mnie prze­mó­wi pomy­słem, fan­ta­zją, polo­tem i tak dalej 🙂

Roz­strzy­gnię­cie poja­wi się w posta­ci komen­ta­rza do Face­bo­oko­we­go posta (link) naj­póź­niej 14 mar­ca.

Zatem uru­chom wyobraź­nię i do dzie­ła! 🙂

Facebooktwittermailby feather

2 Responses to Koszul­ka Fal­con Heavy do zgar­nię­cia! :)

  1. Pingback:Krzysztof