Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

4 maja doj­dzie do złą­cze­nia Księ­ży­ca z Jowi­szem. Nasze­go sate­li­tę dzie­lić będzie na nie­bie od gazo­we­go olbrzy­ma ok. 7 stop­ni kąto­wych. Oba jasne obiek­ty z łatwo­ścią znaj­dzie­my nad naszy­mi gło­wa­mi oko­ło pół godzi­ny po zacho­dzie Słoń­ca, czy­li po godzi­nie 20:1530 i będzie­my mogli pro­wa­dzić obser­wa­cje do pół­no­cy. Wte­dy te cia­ła nie­bie­skie znaj­dą się już nisko nad zachod­nim hory­zon­tem.

Księżyc i Jowisz 04.05.2014

Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem 4.5.2014 ok. godz. 21:00 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.