Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem i Satur­nem

Sier­pień zacznie się cie­ka­wym złą­cze­niem Księ­ży­ca z dwo­ma wie­czor­ny­mi pla­ne­ta­mi — Mar­sem i Satur­nem. Nasz sate­li­ta znaj­dzie się mię­dzy nimi po zacho­dzie Słoń­ca 3 sierp­nia. Zja­wi­sko moż­na będzie zaob­ser­wo­wać nad połu­dnio­wo-zachod­nim hory­zon­tem do oko­ło godzi­ny 22:30.

Księżyc Mars i Saturn 03.08.2014Księ­życ, Mars i Saturn 3.08.2014 godz. 21:10 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather