Złą­cze­nie Księ­ży­ca ze Spi­ką

W nocy z 8 na 9 czerw­ca Księ­życ minie w bar­dzo bli­skiej odle­gło­ści naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Pan­ny, czy­li Spi­kę. Dystans mię­dzy tymi cia­ła­mi wynie­sie nawet poni­żej 1 stop­nia. To mniej, niż cen­ty­metr na linij­ce trzy­ma­nej w wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Widok będzie jesz­cze bar­dziej impo­nu­ją­cy w lor­net­ce lub małym tele­sko­pie. Zja­wi­sko może­my obser­wo­wać od zmierz­chu ok. 21:30 do oko­ło 01:45 w nocy.

Księżyc i Spika 09.06.2014Księ­życ i Spi­ka 09.06.2014 godz. 00:30 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather