Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

25 maja nad ranem wąski sierp Księ­ży­ca poja­wi się w towa­rzy­stwie Wenus. Dzie­lić je będzie ok. 7 stop­ni. Żeby zaob­ser­wo­wać to zja­wi­sko będzie­my musie­li wstać bar­dzo wcze­śnie. Ok 3:45 będzie już moż­na pró­bo­wać dostrzec obiek­ty bar­dzo nisko nad wschod­nim hory­zon­tem. Spek­takl potrwa oko­ło godzi­ny, bo przed 5 rano blask wscho­dzą­ce­go Słoń­ca zaćmi świa­tło Wenus.

Księżyc i Wenus 25.05.2014Księ­życ i Wenus 25.05.2014 godz. 4:00 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.