• Archiwa Tagów wenus
 • Wenus wie­czo­rem, Wenus rano

  Nie­zwy­kła sytu­acja ma aktu­al­nie miej­sce na wie­czor­nym i poran­nym nie­bie. Wenus — naj­ja­śniej­sza pla­ne­ta widocz­na z Zie­mi jest widocz­na przez naj­bliż­sze dni zarów­no po zacho­dzie, jak i przed wscho­dem Słoń­ca. Kolej­na taka oka­zja na obser­wa­cje Wenus po zmierz­chu o świ­cie wystą­pi dopie­ro w 2025 roku.

  Pla­ne­ta Wenus w nor­mal­ny­ch oko­licz­no­ścia­ch obser­wo­wal­na jest albo wie­czo­rem, albo rano. Wyni­ka to z fak­tu, że znaj­du­je się ona albo po wschod­niej albo po zachod­niej stro­nie Słoń­ca. Dla­te­go też Wenus zacho­dzi póź­niej, niż nasza gwiaz­da (widocz­no­ść wie­czor­na) lub zanim Słoń­ce wzej­dzie (widocz­no­ść wschod­nia).

  Wenus wieczorem i rano 18/19 marca 2017 (źr. Stellarium)
  Wenus wie­czo­rem i rano 1819 mar­ca 2017 (źr. Stel­la­rium)

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1720

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

  Ostat­nie­go dnia stycz­nia doj­dzie do wido­wi­sko­we­go złą­cze­nia Księ­ży­ca z Wenus, ale tak­że i Mar­sem. Pla­ne­ty będą odda­lo­ne od sie­bie i od nasze­go sate­li­ty zale­d­wie o kil­ka stop­ni.

  Wenus i Ksiezyc 31.01.2016

  Zja­wi­ska może­my wyszu­ki­wać już po zmierz­chu na połu­dnio­wo-zachod­nim nie­bie. Z łatwo­ścią odnaj­dzie­my jasne obiek­ty, jaki­mi są Wenus oraz Księ­życ w posta­ci wąskie­go sier­pa. Mars uka­że nam się, gdy nie­bo ściem­ni się bar­dziej. Pla­ne­ta jest bowiem dale­ko od nas i świe­ci dość sła­bo.

  Złą­cze­nie będzie moż­na obser­wo­wać do oko­ło godzi­ny 20:00.

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

  Pięk­ny widok cze­ka tych, któ­rzy spoj­rzą wie­czo­rem 3 grud­nia 2016 na połu­dnio­wo-zachod­nie nie­bo. Od tygo­dni swo­im bla­skiem zachwy­ca tam Wenus. Tego dnia jed­nak zoba­czy­my tam rów­nież Księ­życ, któ­ry w posta­ci wąskie­go sier­pa znaj­dzie się dokład­nie nad pla­ne­tą. Cało­ści wido­wi­ska dopeł­ni Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na, któ­ra prze­le­ci obok tej pary, patrząc z nie­któ­ry­ch obsza­rów Pol­ski.

  Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus będzie widocz­ne po zapad­nię­ciu zmro­ku, od oko­ło godzi­ny 16:00. Oba cia­ła nie­bie­skie znaj­dzie­my na wyso­ko­ści kil­ku­na­stu stop­ni nad połu­dnio­wym hory­zon­tem. To dość spo­ro, bo tyle, ile na nie­bie wyzna­czy­ło­by kil­ka­na­ście cm na linij­ce wycią­gnię­tej pro­sto przed sie­bie. Pole­cam jed­nak zapew­nić sobie miej­sce do obser­wa­cji pozba­wio­ne prze­szkód w posta­ci budyn­ków i roślin, bo z bie­giem cza­su obiek­ty będą kie­ro­wać się w stro­nę zacho­du i zmniej­szać swo­ją wyso­ko­ść.

  Czy­sty widok na połu­dnio­wo-zachod­ni wid­no­krąg przy­da się na jesz­cze jed­ną atrak­cję. Otóż obser­wa­to­rzy z połu­dnio­wy­ch czę­ści Pol­ski zoba­czą prze­lot Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej w pobli­żu Wenus. Sta­cja poja­wi się na wyso­ko­ści kil­ku stop­ni, pod pla­ne­tą, oko­ło 17:34. Np. z Kra­ko­wa zoba­czy­my widok Księ­ży­ca, pla­ne­ty oraz ISS w jed­nej linii! O 17:36 sta­cja minie czer­wo­ne­go Mar­sa, któ­ry świe­ci tro­chę dalej na lewo od Księ­ży­ca. O 17:38 ISS nagle znik­nie z powo­du wej­ścia w cień Zie­mi.

  Obser­wa­to­rzy z pozo­sta­ły­ch obsza­rów Pol­ski rów­nież zoba­czą ISS, lecz w nie­co róż­ny­ch odle­gło­ścia­ch od Wenus i Mar­sa. Na pew­no ją zoba­czy­cie, patrząc w stro­nę Księ­ży­ca i pla­net.

  Sta­cja widocz­na jest jako bar­dzo jasny bia­ły punkt prze­su­wa­ją­cy się po nie­bie.

  Złą­cze­nie potrwa do oko­ło 18:00, gdy Wenus będzie już bar­dzo nisko na nie­bie i prze­sta­nie być widocz­na.

  Źr.: Stellarium
  Źr.: Stel­la­rium
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Wiel­ka koniunk­cja Wenus i Jowi­sza

  27 sierp­nia 2016 roku doj­dzie do eks­tre­mal­nie bli­skie­go złą­cze­nia Wenus i Jowi­sza. Te 2 naj­ja­śniej­sze pla­ne­ty na ziem­skim nie­bie miną się w odle­gło­ści zale­d­wie 14 śred­ni­cy kąto­wej Księ­ży­ca! Tak cia­snej koniunk­cji mię­dzy tymi obiek­ta­mi nie było od 2 lat. Zja­wi­sko, choć spek­ta­ku­lar­ne, będzie jed­nak dość trud­nym w obser­wa­cji ze wzglę­du na poło­że­nie pla­net na pol­skim nie­bo­skło­nie.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1720

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Zakry­cie Wenus przez Księ­życ

  6 kwiet­nia ama­to­rzy noc­ne­go nie­ba docze­ka­ją się w koń­cu bar­dzo cie­ka­we­go zja­wi­ska astro­no­micz­ne­go w 2016 roku. Co praw­da nastą­pi ono w cią­gu dnia, lecz zaan­ga­żu­je 2 cia­ła nie­bie­skie podzi­wia­ne zazwy­czaj w nocy. Tego dnia Księ­życ zakry­je pla­ne­tę Wenus.

  Wenus Ksiezyc 6.04.2016

  Zja­wi­sko wystą­pi nad ranem, oko­ło godzi­ny 9:40. Wte­dy to naj­ja­śniej­sza pla­ne­ta na ziem­skim nie­bie powo­li znik­nie za tar­czą Księ­ży­ca. Mniej wię­cej godzi­nę póź­niej Wenus wyło­ni się po prze­ciw­nej stro­nie dys­ku nasze­go sate­li­ty. Celo­wo nie poda­ję dokład­ny­ch cza­sów zakry­cia i odkry­cia, ponie­waż będą one róż­ne w zależ­no­ści od miej­sca obser­wa­cji. Róż­ni­ca będzie nie­wiel­ka i wynie­sie kil­ka minut. War­to sko­rzy­stać z taki­ch pro­gra­mów, jak Stel­la­rium, lub ser­wi­sów inter­ne­to­wy­ch taki­ch, jak Heaven​sA​bo​ve​.com, aby okre­ślić dokład­ne momen­ty dla swo­jej loka­li­za­cji. W razie pytań odno­śnie spo­so­bu spraw­dze­nia tych dany­ch, słu­żę pomo­cą 🙂

  Zakry­cie Wenus przes Księ­życ nie będzie zja­wi­skiem łatwym w obser­wa­cji. War­to jed­nak poświę­cić tro­chę wysił­ku, aby na wła­sne oczy zoba­czyć to cie­ka­we zja­wi­sko. Głów­nym pro­ble­mem dla obser­wa­to­ra będzie jasne nie­bo, któ­re utrud­ni odna­le­zie­nie Wenus i Księ­ży­ca na nie­bie. Znaj­do­wać się one będą jedy­nie 15 stop­ni od Słoń­ca. Tego dnia Księ­życ będzie tuż przed nowiem, zatem będzie bar­dzo wąskim sier­pem, trud­nym w zauwa­że­niu. Nie obej­dzie się bez dodat­ko­wej opty­ki w posta­ci co naj­mniej lor­net­ki. Bez tego nie dostrze­że­my Wenus, nawet jeśli uda­ło­by się nam namie­rzyć Księ­życ.

  Uwa­ga!!! Przy uży­wa­niu przy­rzą­dów optycz­ny­ch nale­ży zacho­wać wyjąt­ko­wą ostroż­no­ść ze wzglę­du na bli­sko­ść Słoń­ca. Pod żad­nym pozo­rem nie szu­kaj za ich pomo­cą Księ­ży­ca, jeśli nie jesteś w sta­nie wyklu­czyć moż­li­wo­ści skie­ro­wa­nia przy­rzą­du w Słoń­ce. Ryzy­ku­je­sz uszko­dze­nie, a nawet utra­tę wzro­ku!

  Jak bez­piecz­nie odszu­kać Wenus i Księ­życ na nie­bie? Stań w cie­niu, czy­li w miej­scu, gdzie Słoń­ce będzie zasło­nię­te jakimś obiek­tem — naj­le­piej ścia­ną budyn­ku. Masz widzieć jed­no­cze­śnie nie­bo po pra­wej stro­nie od ścia­ny, ponie­waż wła­śnie po tej stro­nie od Słoń­ca będą znaj­do­wać się Księ­życ i Wenus. Nie­ch prze­szko­da zasła­nia Słoń­ce z pew­nym mar­gi­ne­sem tak, aby za chwi­lę nasza gwiaz­da nie wyło­ni­ła się zza niej.

  Księ­życ będzie się znaj­do­wać dokład­nie na pra­wo od Słoń­ca, oko­ło 15cm na wycią­gnię­tej przed sie­bie linij­ce. Gdy już go znaj­dzie­sz, Wenus zoba­czy­sz tuż obok, po lewej.

  Zamo­cuj przy­rząd optycz­ny na czymś sta­bil­nym. Dla tele­sko­pu to oczy­wi­ste — on zawsze stoi na sta­ty­wie. W przy­pad­ku lor­net­ki, naj­czę­ściej trzy­ma­my ją w ręka­ch, lecz to nie wystar­czy do kom­for­to­we­go oglą­da­nia zja­wi­ska. Może­my z ręki” odszu­kać Księ­życ, a gdy już pozna­my jego poło­że­nie, zamo­cuj­my sprzęt na sta­bil­nej pod­sta­wie.

  Moment zakry­cia będzie łatwy w obser­wa­cji, pod warun­kiem speł­nie­nia powyż­szy­ch wytycz­ny­ch. Wenus po pro­stu scho­wa się za tar­czę Księ­ży­ca, a czas zni­ka­nia” wynie­sie kil­ka­dzie­siąt sekund. Dużo trud­niej będzie zauwa­żyć moment odkry­cia, gdy nie zna­my dokład­ne­go cza­su dla nasze­go miej­sca obser­wa­cji. Pla­ne­ta bowiem wyło­ni się zza księ­ży­co­we­go dys­ku nie­spo­dzie­wa­nie. War­to więc wcze­śniej spraw­dzić, kie­dy to nastą­pi.

  Powo­dze­nia!

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather