Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem

Cie­ka­wych złą­czeń Księ­ży­ca z cia­ła­mi nie­bie­ski­mi ciąg dal­szy. W nocy 2829 grud­nia nasz natu­ral­ny sate­li­ta zbli­ży się na nie­wiel­ką odle­głość do Satur­na. Naj­więk­sze zbli­że­nie na pol­skim nie­bie nastą­pi przy wscho­dzie obu obiek­tów nad hory­zont, ok. godzi­ny 4:00 nad ranem na wscho­dzie Pol­ski i 4:30 na zacho­dzie nasze­go kra­ju. Saturn będzie się wte­dy znaj­do­wał ok. 2,5 stop­nia od Księ­ży­ca, czy­li ok. 2,5 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni przy wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce.Księżyc i Saturn 29.12.2013 godz. 4:30

Księ­życ i Saturn 29.12.2013 godz. 4:30 (źr.: Stel­la­rium)

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather

One Response to Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem

  1. We have stu­dy nume­ro­us nutrients in this artic­le. Defi­ni­te­ly pri­ce book-mar­king for retur­ning to. My spo­use and i shock how a ton effort you pla­ce to pro­du­ce the­se kinds of excel­lent edu­ca­tio­nal inter­net site.