Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Wenus i Jowi­sza

Wie­czo­rem 20 czerw­ca na zachod­nim nie­bie ujrzy­my pięk­ny widok 3 ciał nie­bie­skich two­rzą­cych figu­rę trój­ką­ta. Wierz­choł­ka­mi tej figu­ry sta­ną się Księ­życ, Jowisz oraz Wenus. Będzie to pre­lu­dium nad­cho­dzą­cych wyda­rzeń ostat­nie­go dnia mie­sią­ca i 1 lip­ca, gdy wspo­mnia­ne pla­ne­ty złą­czą się na nie­sa­mo­wi­cie małą odle­głość. O tym w osob­nym arty­ku­le już wkrót­ce.

Aby podzi­wiać złą­cze­nie, nie musi­my posia­dać żad­nych przy­rzą­dów optycz­nych. Wystar­czy spoj­rzeć w stro­nę zachod­nie­go hory­zon­tu po zacho­dzie Słoń­ca, jak tyl­ko nie­bo zacznie ciem­nieć. Zja­wi­sko może­my obser­wo­wać do oko­ło 22:30.

Księżyc Wenus i Jowisz 2015.06.20
Księ­życ, Wenus i Jowisz 20.06.2015 godz. 21:30 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather


Komentarze są zamknięte.