Wiel­kie złą­cze­nie Wenus z Jowi­szem

30 czerw­ca i 1 lip­ca będzie­my mogli podzi­wiać jed­no z naj­cie­kaw­szych zja­wisk na nie­bie w 2015 roku. Doj­dzie do nie­zwy­kle bli­skie­go złą­cze­nia Wenus z Jowi­szem. W oba wspo­mnia­ne dni pla­ne­ty dzie­lić będzie odle­głość mniej­sza, niż wido­ma śred­ni­ca Księ­ży­ca na nie­bo­skło­nie. Dodat­ko­wo, pla­ne­ty są bar­dzo jasne i na pew­no zwró­cą na sie­bie uwa­gę wie­lu osób, przy­cią­ga­jąc wzrok swo­ją nie­co­dzien­ną bli­sko­ścią.

Zja­wi­sko będzie widocz­ne nie­dłu­go po zacho­dzie Słoń­ca, czy­li po oko­ło 21:20 przez oko­ło godzi­nę, nad zachod­nim hory­zon­tem.

Poniż­sza gra­fi­ka poka­zu­je, jak szyb­ko Jowisz zbli­ża się do Wenus w dniach 27 czerw­ca do 1 lip­ca.

Nie prze­gap­cie tego!

wenus jowisz 2015.06.27-07.01

Wenus i Jowisz od 27.06 do 1.07 o 21:30 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather