Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Ura­nem

W nocy z 10 na 11 wrze­śnia nada­rzy się dru­ga w tym roku oka­zja na łatwe obser­wa­cje Ura­na. Siód­ma pla­ne­ta Ukła­du Sło­necz­ne­go znaj­dzie się w tym cza­sie bar­dzo bli­sko Księ­ży­ca, któ­ry pokie­ru­je nas w stro­nę gazo­we­go olbrzy­ma i pozwo­li szyb­ko zlo­ka­li­zo­wać.

Aby zoba­czyć Ura­na, będzie­my potrze­bo­wa­li jakie­go­kol­wiek sprzę­tu optycz­ne­go. Pla­ne­ta będzie zbyt bli­sko jasne­go Księ­ży­ca, aby dostrzec ją gołym okiem. Dowol­na lor­net­ka wystar­czy w zupeł­no­ści. Będzie­my rów­nież musie­li uzbro­ić się w bez­sen­ność, ponie­waż naj­lep­szy czas na obser­wa­cje będzie mię­dzy godzi­ną 2 a 5 rano. Wza­jem­ne poło­że­nie Księ­ży­ca i Ura­na będzie się dość szyb­ko zmie­niać z bie­giem nocy. Poniż­sza ani­ma­cja pozwo­li na usta­le­nie, gdzie o danej porze będzie znaj­do­wać się pla­ne­ta w sto­sun­ku do nasze­go sate­li­ty.

Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Ura­nem będzie bar­dzo bli­skie. W kul­mi­na­cyj­nym momen­cie ok. 3:30 obiek­ty znaj­dą się oko­ło 11 minut kąto­wych od sie­bie. To mniej, niż poło­wa śred­ni­cy natu­ral­ne­go sate­li­ty Zie­mi na nie­bo­skło­nie.

Księżyc i Uran 11.09.2014Księ­życ i Uran mię­dzy godz. 2:305:00, co pół godzi­ny. 2014.09.11 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather