Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

Gdy wie­czo­rem 11 czerw­ca 2016 spoj­rzy­cie na zachod­nią stro­nę nie­ba, Waszym oczom uka­że się Księ­życ w poło­wie oświe­tlo­ny świa­tłem sło­necz­nym, a nad naszym sate­li­tą będzie jasno świe­cić inny obiekt. To Jowisz, któ­ry aktu­al­nie znaj­du­je sie w tam­tej czę­ści nie­ba. Księ­życ n w swo­im ruchu wstecz­nym wzglę­dem sfe­ry nie­bie­skiej napo­tka naj­więk­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go w odle­gło­ści oko­ło 4 śred­nic Srebr­ne­go Glo­bu. To na tyle bli­sko, aby przu­kuć uwa­gę każ­de­go, kto spoj­rzy na zachód.

Zja­wi­sko będzie moż­na oglą­dać już od 30 minut po zacho­dzie Słoń­ca aż do nie­co po pół­no­cy. Naj­lep­szy widok cze­ka nas jed­nak na ciem­nie­ją­cym jesz­cze nie­bie, po godzi­nie 21:30, gdy jasny blask obu ciał nie­bie­skich wid­nieć będzie na tle błę­ki­tu nie­ba.

Dodat­ko­wą atrak­cją będzie bli­ski prze­lot Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, któ­ra znaj­dzie się poni­żej Srebr­ne­go Glo­bu, na linii Jowisz-Księ­życ oko­ło 21:47. Im bar­dziej na połu­dnie Pol­ski będzie­cie wysu­nię­ci, tym bli­żej Księ­ży­ca prze­le­ci ISS.

Jowisz i Księ­życ 11.06.2016 (klik­nij, aby powięk­szyć), źr. Stel­la­rium
Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.