Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem i Satur­nem

Przez naj­bliż­sze 2 wie­czo­ry — 1718 czerw­ca 2016 będzie­my mogli obser­wo­wać koniunk­cję Księ­ży­ca kolej­no z Mar­sem i Satur­nem. Nasz sate­li­ta minie obie pla­ne­ty w kil­ku­stop­nio­wej odle­gło­ści, a cała trój­ka przez 2 wspo­mnia­ne noce będzie dobrze widocz­na i będzie z pew­no­ścią sta­no­wić pięk­ny widok na połu­dnio­wym nie­bie.

Aby zoba­czyć zja­wi­sko, nale­ży po zmro­ku skie­ro­wać wzrok w stro­nę połu­dnia. Po pół­no­cy obiek­ty znaj­dą się na połu­dnio­wym zacho­dzie. Układ ciał nie­bie­skich w oba dni przed­sta­wia­ją poniż­sze gra­fi­ki.

Księżyc Mars i Saturn 17.06.2016
Księ­życ Mars i Saturn 17.06.2016, godz. 22:30 (źr. Stel­la­rium) — klik­nij, aby powięk­szyć
Księżyc Mars i Saturn 18.06.2016
Księ­życ Mars i Saturn 18.06.2016, godz. 22:30 (źr. Stel­la­rium) — klik­nij, aby powięk­szyć
Facebooktwittermailby feather

4 Responses to Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem i Satur­nem

  1. Pingback:Wiola

  2. Pingback:Kasia