Wyj­ście Gani­me­de­sa z cie­nia Jowi­sza 28.06.2016 (+stre­am)

Jowisz z ukła­dem 4 jego naj­więk­szych księ­ży­ców zwa­nych gali­le­uszo­wy­mi jest bar­dzo cie­ka­wym tema­tem obser­wa­cji każ­de­go miło­śni­ka astro­no­mii. Te cia­ła nie­bie­skie nazy­wa­ne są czę­sto mina­tur­ką Ukła­du Sło­necz­ne­go, ponie­waż zacho­wa­nie się księ­ży­ców pla­ne­ty ide­al­nie odzwier­cie­dla mecha­ni­kę ukła­du pla­ne­tar­ne­go. Prak­tycz­nie z godzi­ny na godzi­nę poło­że­nie sate­li­tów zmie­nia się na tyle, że moż­na zauwa­żyć róż­ni­cę. Cza­sa­mi docho­dzi rów­nież do spe­cy­ficz­nych zja­wisk w tym ukła­dzie takich, jak zakry­cia księ­ży­ców przez tar­czę Jowi­sza, przej­ścia księ­ży­ców przed tar­czą pla­ne­ty, zaćmie­nia księ­ży­ców oraz wyj­ścia księ­ży­ców z cie­nia.

Do jed­ne­go z takich zja­wisk doj­dzie we wto­rek 28 czerw­ca 2016 wie­czo­rem. O godzi­nie 22:51 Gani­me­des — naj­więk­szy księ­życ w Ukła­dzie Sło­necz­nym — wyło­ni się z cie­nia Jowi­sza. Ozna­cza to, że pod­czas obser­wa­cji pla­ne­ty i 3 jej pozo­sta­łych gali­le­uszo­wych sate­li­tów, nagle w polu widze­nia poja­wi się czwar­ty z nich. Poniż­sze gra­fi­ki przed­sta­wia­ją układ księ­ży­ców tuż przed i tuż po poja­wie­nia się Gani­me­de­sa.

Ganimedes wychodzi z cienia Jowisza 28.06.2016 22.49

Ganimedes wychodzi z cienia Jowisza 28.06.2016 22.51

Obser­wa­cje tego zja­wi­ska moż­na prze­pro­wa­dzić same­mu juz za pomo­cą śred­niej mocy lor­net­ki. Jeśli posia­da­cie taką o powięk­sze­niu 10x (ozna­cze­nie na obu­do­wie AxB, z cze­go A to powięk­sze­nie) lub więk­szym, bez pro­ble­mu prze­śle­dzi­cie moment wyj­ścia z cie­nia Gani­me­de­sa. Naj­waż­niej­szym warun­kiem odnie­sie­nia suk­ce­su w obser­wa­cji to sta­bil­ność sprzę­tu. Koniecz­nie oprzyj­cie lor­net­kę o coś sta­bil­ne­go — para­pet, płot, gałąź, itp. Gani­me­des poja­wi się po stro­nie Jowi­sza, po któ­rej znaj­do­wać się będą juz 2 inne jego księ­ży­ce — Io i Euro­pa. Samą pla­ne­tę znaj­dzie­cie dokład­nie nad zachod­nim hory­zon­tem, oko­ło 10 stop­ni ponad nim. To mniej wię­cej odle­głość 10cm od wid­no­krę­gu na wycią­gnię­tej przed sie­bie linij­ce. Jowisz jest bar­dzo jasny i bez pro­ble­mu go znaj­dzie­cie jako jedy­ny tak swie­tli­sty obiekt w tam­tej czę­ści nie­ba.

Zapra­szam rów­nież na wspól­ne obser­wa­cje tego cie­ka­we­go zja­wi­ska pod­czas trans­mi­sji w YouTu­be pod poniż­szym lin­kiem:

(źr. gra­fik: Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.