Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ — nagra­nie ze stre­amu

Zapra­szam do obej­rze­nia nagra­nia z trans­mi­sji, któ­rej głów­nym tema­tem było zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ, a tak­że odkry­cie pla­ne­ty. Mia­ło to miej­sce w nocy z 25 na 26 czerw­ca 2016 roku. Poni­żej poda­ję naj­waż­niej­sze momen­ty obser­wa­cji w trak­cie stre­amu.

14:40 — Zakry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — godz. ~00:40 (z mały­mi pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi 😉 )
41:00 do 45:15 — Zakry­cie Nep­tu­na — godz. ~01:12
53:00 — Odkry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — godz. ~01:18 (bar­dzo cie­ka­wy moment!)
1:04:30 do 1:14:13 — Obser­wa­cje gór i kra­te­rów na Księ­ży­cu
1:17:50 — Odkry­cie Nep­tu­na — godz. ~01:44

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.