Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem i Satur­nem

Jesz­cze kil­ka dni temu Księ­życ minął wiszą­ce­go coraz niżej nad zachod­nim hory­zon­tem Jowi­sza. Nasz sate­li­ta w ruchu wstecz­nym wzglę­dem sfe­ry nie­bie­skiej zdą­żył już zawę­dro­wać kil­ka­dzie­siąt stop­ni na wschód i w dwie noce 1415 lip­ca minie naj­pierw Mar­sa, a potem Satur­na.

Co praw­da nie będą to bli­skie złą­cze­nia pla­net ze Srebr­nym Glo­bem, jed­nak jasny Mars i Saturn w pobli­żu Księ­ży­ca zapew­nią dobry widok na wie­czor­nym nie­bie. Pla­net moż­na szu­kać nad połu­dnio­wym hory­zon­tem od razu po zapad­nię­ciu zmierz­chu, a Księ­życ pomo­że Wam w ich odna­le­zie­niu. Poniż­sze map­ki przed­sta­wia­ją układ o godzi­nie 22:00 w oba dni. Zja­wi­sko potrwa do oko­ło pół­no­cy, gdy Mars scho­wa się za hory­zon­tem.

Księżyc, Mars i Saturn 14.07.2016

Księżyc, Mars i Saturn 15.07.2016

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.