Majo­we wie­czor­ne prze­lo­ty ISS

Przez ostat­ni try­mestr maja i począ­tek czerw­ca będzie­my mie­li oka­zję podzi­wiać wyso­kie, jasne prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS. Sta­cja będzie poja­wiać się co naj­mniej jeden raz w cią­gu wie­czo­ru. Jasny, bia­ły punkt prze­miesz­cza­ją­cy się po nie­bie z łatwo­ścią moż­na będzie śle­dzić gołym okiem.

Co cie­kaw­sze prze­lo­ty sta­cji moż­na będzie spraw­dzić na Face­bo­oko­wej stro­nie Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba

źr. gra­fi­ki: Mete​or​watch​.org
Facebooktwittermailby feather