LEGO 21312 Women of NASA — recen­zja

Co praw­da, gdy piszę ten post, zestaw LEGO #21312 Women of NASA (Kobie­ty z NASA) ma już 2.5 roku i nie jest dostęp­ny w ofi­cjal­nej sprze­da­ży. Jed­nak jeśli uda Wam się jesz­cze gdzieś go dostać, to sko­rzy­staj­cie z oka­zji.

Wspo­mnia­ny zestaw LEGO na ryn­ku poja­wił się pod koniec 2017 roku jako hołd dla kobiet pra­cu­ją­cych w NASA dla dobra nauki od począt­ku powsta­nia agen­cji. W pudeł­ku znaj­dzie­my 231 kloc­ków wraz z ksią­żecz­ką opi­su­ją­cą boha­ter­ki zesta­wu, auto­rów pomy­słu oraz instruk­cję mon­ta­żu. Zestaw to tzw. LEGO Ide­as, czy­li pro­jekt wymy­ślo­ny przez użyt­kow­ni­ków i wdro­żo­ny przez fir­mę LEGO.

Zestaw dzie­li się na 3 głów­ne czę­ści, zwią­za­ne z 4 boha­ter­ka­mi NASA:

Mar­ga­ret Hamil­ton — jej zespół w latach 60-tych XX wie­ku odpo­wie­dzial­ny był za stwo­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia do napro­wa­dza­nia i nawi­ga­cji w modu­le dowo­dze­nia i modu­le księ­ży­co­wym pro­gra­mu Apol­lo. Z kloc­ków skła­da­my scen­kę z Hamil­ton przy sto­sie kar­tek.

Jest to wier­nie odda­na sce­na ze słyn­ne­go zdję­cia pro­gra­mist­ki przy wydru­ko­wa­nym kodzie źró­dło­wym.

Hamil­ton sto­ją­ca obok wydru­ku kodu pro­gra­mu nawi­ga­cyj­ne­go, któ­ry ona i jej zespół MIT napi­sa­li dla pro­jek­tu Apol­lo (źr. Wiki­pe­dia)

Sal­ly Ride — pierw­sza Ame­ry­kan­ka w prze­strze­ni kosmicz­nej. Doko­na­ła tego w 1983 roku pod­czas lotu na pokła­dzie pro­mu kosmicz­ne­go Chal­len­ger. Jej misja pole­ga­ła na schwy­ta­niu uszko­dzo­ne­go sate­li­ty na orbi­cie ziem­skiej za pomo­ca robo­tycz­ne­go ramie­nia.

Mae Jemi­son — kobie­ta wie­lu talen­tów i tytu­łów. Była pierw­szą ciem­no­skó­rą kobie­tą, któ­ra pole­cia­ła w prze­strzeń kosmicz­ną. Sta­ło się to w 1992 roku na pokła­dzie pro­mu kosmicz­ne­go Ende­avo­ur.

Nan­cy Gra­ce Roman — nazy­wa­na jest mat­ką tele­sko­pu Hub­ble­’a. Pierw­sza kobie­ta na kie­row­ni­czym sta­no­wi­sku w NASA. Astro­nom­ka.

Całość skła­da się w oko­ło godzi­nę w spo­koj­nym tem­pie. Jest to bar­dzo łatwy do mon­ta­żu zestaw, ale mimo swej pro­sto­ty, ele­men­ty takie, jak minia­tur­ka pro­mu kosmicz­ne­go czy tele­sko­pu Hub­ble­’a cie­szą oko wie­lo­ma dete­la­mi. Z pew­no­ścią jest to zestaw, któ­ry ozdo­bi pół­kę miło­śni­ka astro­no­mii i astro­nau­ty­ki 🙂

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.