Jasna kome­ta na wio­snę?

Szy­ku­je nam się eks­cy­tu­ją­cy maj! Nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści na pla­ne­cie Zie­mia, wie­le wska­zu­je na to, że na nie­bie będzie­my podzi­wiać jasną kome­tę i to już za kil­ka tygo­dni! 😍☄️

Kome­ta C/2019 Y4 ATLAS 18 mar­ca 2020, Autor: Rolan­do Ligu­stri


Ale po kolei, kil­ka naj­waż­niej­szych fak­tów i pro­gnoz 👇


✔️ kome­ty to cia­ła nie­bie­skie, bry­ły zbi­te­go lodu i gru­zu, pozo­sta­ją­ce na orbi­cie oko­ło­sło­necz­nej lub nad­la­tu­ją­ce z dale­kich obsza­rów Ukła­du Sło­necz­ne­go i po minię­ciu Słoń­ca — wyrzu­ca­ne w dale­ki kosmos (te kome­ty nie powra­ca­ją)

✔️obec­nie mówi­my o kome­cie C/2019 Y4 ATLAS, odkry­tej 28 grud­nia przez sys­tem ostrze­ga­nia przed pla­ne­to­ida­mi zagra­ża­ją­cy­mi Zie­mi ATLAS (Aste­ro­id Ter­re­stial-impact Last Alert Sys­tem)✔️ aktu­al­nie kome­ta jest dzie­siąt­ki razy jaśniej­sza, niż teo­re­tycz­nie powin­na być”, ale jesz­cze zbyt ciem­na, by ją łatwo dostrzec 🧐✔️ naj­więk­sze zbli­że­nie kome­ty do Słoń­ca nastą­pi na prze­ło­mie maja i czerw­ca. Do tego momen­tu pozo­sta­nie ona widocz­na na naszym nie­bie w dogod­nym do obser­wa­cji poło­że­niu 🙌

✔️ mode­le mówią o róż­nym prze­bie­gu poja­śnie­nia kome­ty. Nie­któ­re z nich pro­gno­zu­ją jasność nawet w war­to­ściach ujem­nych ska­li magni­tu­do — to bar­dzo dużo jak na kome­tę. Tyle mają naj­ja­śniej­sze pla­ne­ty, któ­re obwer­wu­je­cie (np. Wenus teraz na zachod­nim nie­bie). Ozna­cza to, że była­by ona widocz­na nie­uzbro­jo­nym okiem nawet w oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych 😎 a jej war­kocz mógł­by roz­cią­gać się na dużą część nie­ba

✔️ trze­ba jed­nak wziąć pod uwa­gę, że kome­ty są jak koty (jak mawia David H. Levy) — mają dłu­gie ogo­ny i cha­dza­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Są po pro­stu nie­prze­wi­dy­wal­ne. ATLAS może się roz­paść od gwał­tow­ne­go ogrze­wa­nia. Może wypa­ro­wać z niej mate­riał wod­ny i pozo­sta­nie tyl­ko ciem­ną bry­łą gru­zu. Ja jestem jed­nak dobrej myśli. Kome­ta podob­no jest ogrom­na (sły­sza­łem o 20km śred­ni­cy!), co dobrze roko­wa­ło­by na jej przy­szłość (mniej­sza szan­sa na roz­pad i wypa­ro­wa­nie) 😼

✔️ orbi­ta tej kome­ty bar­dzo ład­nie pokry­wa się z orbi­tą Wiel­kiej Kome­ty z 1845 roku (C/1844 Y1) i mówi się, że jest jed­nym z jej frag­men­tów po roz­pa­dzie macie­rzy­ste­go cia­ła. To jest dopie­ro fascy­nu­ją­ce! Będzie­my oglą­dać kome­tę, któ­rą pra­wie 200 lat temu obser­wo­wa­li nasi pra­pra­pra­dziad­ko­wie! ☄️


Będę Was oczy­wi­ście infor­mo­wał na bie­żą­co w mia­rę roz­wo­ju sytu­acji. Opu­bli­ku­ję rów­nież map­ki z pozy­cją kome­ty, gdy (jeśli!) będzie ona już łatwo znaj­do­wal­na dla każ­de­go.

Tym­cza­sem spójrz­cie na pięk­ne zdję­cie C/2019 Y4 ATLAS wyko­na­ne 18 mar­ca przez Rolan­do Ligu­stri­’e­go (wyżej) 😍

Prze­czy­taj­cie rów­nież jeden z wie­lu frag­men­tów o kome­tach w książ­ce Wiel­ki Spek­takl na nie­bie — Mar­co Ber­sa­nel­li­’e­go, któ­rą Wam gorą­co pole­cam. Kome­ty sta­no­wi­ły kie­dyś źró­dło stra­chu i zwia­sto­wa­ły nie­szczę­ścia. Nie­któ­rzy jed­nak widzie­li w nich coś wię­cej. Dzię­ki kome­cie Tycho Bra­che odkrył, że sfe­ry nie­bie­skie” nie są twar­de i moż­na je prze­ni­kać, a Hal­ley udo­wod­nił, że pra­wo powszech­ne­go cią­że­nia New­to­na dzia­ła wszę­dzie 🙂

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.