LEGO — Rakie­ta Saturn V — czy war­to?

W 2017 roku LEGO wyda­ło fanow­ski” zestaw NASA Apol­lo Saturn V w ramach serii LEGO Ide­as — potęż­ny model rakie­ty, któ­ra wynio­sła ludzi na Księ­życ. Czy war­to wydać kil­ka­set zł na te kloc­ki?

Nie skła­da­łem kloc­ków LEGO chy­ba od pod­sta­wów­ki 😉 Kie­dy jed­nak na ryn­ku poja­wił się zestaw NASA Apol­lo Saturn V, stwo­rzo­ny przez fanów w ramach serii LEGO Ide­as o nume­rze 21309, wie­dzia­łem, że prę­dzej czy póź­niej go kupię. Począt­ko­wo zestaw kosz­to­wał ponad 600 zł. Z cza­sem zaczął tanieć i uda­ło mi się go dostać za 425 zł w inter­ne­to­wej księ­gar­ni Boni​to​.pl w stycz­niu 2019. Jak na tak skom­pli­ko­wa­ny i duży set, cena jest świet­na, cho­ciaż kil­ka­set zło­tych to jed­nak spo­ry wyda­tek. Czy war­to wydać te parę stó­wek na kloc­ki? Dla fanów LEGO, jak i fanów astro­nau­ty­ki odpo­wiedź jest według mnie jed­na — war­to, i to bar­dzo! Ba! Myślę, że to rów­nież dobry pomysł dla laików w tej dzie­dzi­nie tech­ni­ki, któ­rzy chcie­li­by się cze­goś dowie­dzieć o pro­gra­mie Apol­lo 🙂

Zestaw Saturn V wyko­na­ny jest w ska­li 1:100 i po zło­że­niu ma 1 metr wyso­ko­ści. Posia­da 1969 ele­men­tów. Mówi Wam coś ta licz­ba? To nie przy­pa­dek 🙂 W 1969 roku czło­wiek po raz pierw­szy sta­nął na Księ­ży­cu wła­śnie dzię­ki pro­gra­mo­wi Apol­lo i rakie­cie Saturn V. Pudeł­ko jest bar­dzo duże, a w środ­ku sze­lesz­czą set­ki kloc­ków. Opa­ko­wa­nie zosta­ło bar­dzo ład­nie zapro­jek­to­wa­ne i jest ono boga­te w szcze­gó­ły misji Apol­lo. Na tyl­nej stro­nie pudeł­ka roz­ry­so­wa­ny jest sche­mat funk­cjo­nal­ny poszcze­gól­nych modu­łów sys­te­mu — czy­li rakie­ty Saturn V oraz lądow­ni­ka księ­ży­co­we­go.

Opa­ko­wa­nie zesta­wu NASA Apol­lo Saturn V

W opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my instruk­cję skła­da­nia zesta­wu, któ­ra jest w zasa­dzie połą­cze­niem opi­su pro­gra­mu Apol­lo, infor­ma­cji na temat twór­ców tego pro­jek­tu LEGO (dla przy­po­mnie­nia — jest to zestaw fanow­ski z serii Ide­as, stwo­rzo­ny przez użyt­kow­ni­ków i fanów LEGO) oraz wspo­mnia­ną instruk­cją mon­ta­żu rakie­ty. Wyda­ne na dobrym papie­rze w pół-twar­dej okład­ce.

Instruk­cja skła­da­nia i infor­ma­cyj­na dot. pro­gra­mu Apol­lo

Kloc­ki podzie­lo­ne są na 12 osob­no zapa­ko­wa­nych wor­ków, co bar­dzo uła­twia skła­da­nie zesta­wu. Jest to swo­ją dro­gą zestaw prze­zna­czo­ny dla osób powy­żej 14 roku życia i myślę, że jest to słusz­ny próg dobra­ny pod kątem trud­no­ści. Praw­dę mówiąc i ja oba­wia­łem się, że bez żad­ne­go doświad­cze­nia z LEGO, będę miał pro­ble­my z mon­ta­żem nie­któ­rych trud­niej­szych ele­men­tów. Nie napo­tka­łem jed­nak żad­nych trud­no­ści ze zro­zu­mie­niem instruk­cji i poskła­da­niem wszyst­kie­go tak, jak trze­ba. Każ­dy nasto­la­tek i doro­sły powi­nien pora­dzić sobie z tym zada­niem bez pro­ble­mu 🙂

Zło­że­nie cało­ści zaję­ło mi 5.5 godzi­ny, co pozy­tyw­nie mnie zasko­czy­ło, ponie­waż spo­dzie­wa­łem się co naj­mniej 6‑godzinnej sesji. Była to sama przy­jem­ność, a patrze­nie jak rakie­ta rośnie w oczach wywo­ły­wa­ła mimo­wol­ny uśmiech na twa­rzy.

Oto 5‑minutowy film poklat­ko­wy z pro­ce­su mon­ta­żu 🙂

Zestaw Saturn V obfi­tu­je w nie­sa­mo­wi­te szcze­gó­ły budo­wy rakie­ty. Nie jest to tyl­ko okrą­gła pusz­ka” ład­nie wyglą­da­ją­ca z zewnątrz. Wnę­trze każ­de­go modu­łu wypeł­nio­ne jest kloc­ka­mi two­rzą­cy­mi kon­struk­cję zbior­ni­ków pali­wa i sil­ni­ków. Poszy­cie kadłu­ba prze­peł­nio­ne jest fan­ta­stycz­ny­mi deta­la­mi, któ­re pamię­ta­my ze zdjęć praw­dzi­wej rakie­ty Saturn V.

Rakie­ta Saturn V w peł­nej oka­za­ło­ści (klik­nij, aby powięk­szyć)

Co waż­ne, zestaw skła­da się z 6 nie­za­leż­nych modu­łów. Skła­da­my tu pierw­szy sto­pień rakie­ty, czy­li S‑IC, a tak­że dru­gi sto­pień S‑II, trze­ci sto­pień S‑IVB, moduł serwisowy/​dowodzenia/​system ratun­ko­wy na szczy­cie rakie­ty, oraz lądow­nik księ­ży­co­wy i moduł dowo­dze­nia w wer­sji po wylą­do­wa­niu w oce­anie. Mamy też 3 mini-figur­ki astro­nau­tów, dużo mniej­sze niż stan­dar­do­we figur­ki LEGO. Są one wyko­na­ne w ska­li do rakie­ty, dzię­ki cze­mu widzi­my jak potęż­na to była kon­struk­cja. Mnó­stwo deta­li, któ­re nie­jed­no­krot­nie wyko­na­ne zosta­ły ze stan­dar­do­wych kloc­ków LEGO.

Dzię­ki modu­ło­wo­ści zesta­wu, może­my roz­kła­dać poszcze­gól­ne stop­nie rakie­ty, scho­wać lądow­nik w owiew­kach 3 stop­nia, czy łączyć ze sobą moduł dowo­dze­nia i lądow­nik. Mamy też do dys­po­zy­cji 3 małe pod­staw­ki, któ­re pozwo­lą nam wyeks­po­no­wać rakie­tę w pozy­cji pozio­mej.

Lądow­nik księ­ży­co­wy z figur­ka­mi astro­nau­tów (klik­nij, aby powięk­szyć)

Pod­su­mo­wu­jąc, zestaw LEGO Ide­as NASA Apol­lo Saturn V to ponad 5 godzin świet­nej zaba­wy przy jego skła­da­niu, a tak­że wspa­nia­ły model tej potęż­nej rakie­ty, wyko­na­ny z mnó­stwem zachwy­ca­ją­cych deta­li, któ­ry posłu­ży nam do pozna­nia szcze­gó­łów pro­gra­mu Apol­lo i rakie­ty Saturn V. Napraw­dę war­to odło­żyć w skar­bon­ce fun­du­sze na ten zestaw i posta­wić go w hono­ro­wym miej­scu w domu 🙂

Poni­żej pozo­sta­łe zdję­cia zesta­wu.

Moduł S‑IC — pierw­szy sto­pień rakie­ty (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł S‑IC — pierw­szy sto­pień rakie­ty (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł S‑II — dru­gi sto­pień rakie­ty (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł S‑II — dru­gi sto­pień rakie­ty (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł S‑IVB – trze­ci sto­pień rakie­ty z lądow­ni­kiem (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł S‑IVB – trze­ci sto­pień rakie­ty z lądow­ni­kiem (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł ser­wi­so­wy, dowo­dze­nia i sys­tem ratun­ko­wy (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł ser­wi­so­wy, dowo­dze­nia i lądow­nik księ­ży­co­wy (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł ser­wi­so­wy, dowo­dze­nia i lądow­nik księ­ży­co­wy (klik­nij, aby powięk­szyć)
Moduł dowo­dze­nia po wylą­do­wa­niu w oce­anie (klik­nij, aby powięk­szyć)
Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.